جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
elementor_font

انعقادمحکمه

انعقادمحکمه

هیچ محکمه ممکن نیست منعقد گردد مگر به حکم قانون. (اصل ۷۴ متمم قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵ خورشیدی)
انعقاد کلیه محاکمات علنی است مگر آنکه علنی بودن آن مخل نظم یا منافی عصمت باشد در این صورت لزوم اخفاء را محکمه اعلان می‌نماید. (اصل هفتاد و شش متمم قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵ خورشیدی)

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
elementor_font