جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
elementor_font

محاضرشرعیه چیست؟

محاضرشرعیه چیست؟

محاضر شرعیه از مراجع رسمی محاکم عدلیه است و موافق مقررات قانونی امور به آن ارجاع و احکام صادره از آن به موقع اجرا گذاشته می‌شود در مرکز و ایالات و ولایات و حسب مقتضیات محل تعیین خواهد شد.(ماده ۱ الحاقی به قانون اصول تشکیلات عدلیه ومحاضرشرعیه وحکام صلحیه مصوب ۱۲۹۰/۴/۱۹خورشیدی)

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
elementor_font