جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
elementor_font

مجلس

مجلس

واژه مجلس به معنای دورهم جمع شدن وکنارهم نشستن میباشد
جلس یجلس اجلاس(فرهنگ المنجد جلد ۲ ص )
اولین مجلس شورای ملی درایران به تاریخ هشتم دیماه ۱۲۸۵به فرمان مظفرالدین شاه قاجارتشکیل گردید(اصل اول قانون اساسی مصوب دیماه ۱۲۸۵)
نمایندگان از برای تهران و ایالات فعلاً یک ۱۶۲ نفرمعین شده است که حسب ضرورت عده مزبور می‌تواند تا ۲۰۰ نفر اضافه گردد( اصل چهارم قانون اساسی مصوب دیماه ۱۲۸۵)

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
elementor_font