نمایش و جستجوی تک واژه ای قوانین

برای جستجوی با کیفیت کلیدواژه های خاص بهتر است کلمه حقوقی را دقیق تایپ کنید.

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post

مجلس

واژه مجلس به معنای دورهم جمع شدن وکنارهم نشستن میباشد
جلس یجلس اجلاس(فرهنگ المنجد جلد ۲ ص )
اولین مجلس شورای ملی درایران به تاریخ هشتم دیماه ۱۲۸۵به فرمان مظفرالدین شاه قاجارتشکیل گردید(اصل اول قانون اساسی مصوب دیماه ۱۲۸۵)
نمایندگان از برای تهران و ایالات فعلاً یک ۱۶۲ نفرمعین شده است که حسب ضرورت عده مزبور می‌تواند تا ۲۰۰ نفر اضافه گردد( اصل چهارم قانون اساسی مصوب دیماه ۱۲۸۵)

مجلس دیگری به عنوان سنا مرکب از ۶۰ نفر اعضا تشکیل می‌یابد اجلاسات آن بعد از تشکیل، مقارن اجلاسات مجلس شورای ملی خواهد بود( اصل۴۳ اولین قانون اساسی مصوب دیماه ۱۲۸۵)

نظامنامه های مجلس سنا باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد( اصل چهل و چهارم اولین قانون اساسی مصوب دیماه ۱۲۸۵)

اعضای این مجلس از اشخاص خبیر و بصیر و متدین محترم مملکت منتخب می شوند ۳۰ نفر از طرف قرین الشرف اعلاحضرت همایونی استقرار می یابند پانزده نفر از اهالی تهران پانزده نفر از اهالی ولایات و ۳۰ نفر از طرف ملت و ۳۰ نفر از طرف ملت ۱۵ نفر به انتخاب اهالی تهران ۱۵ نفر به انتخاب اهالی ولایات( اصل چهل و پنجم اولین قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵)
مذاکرات مجلس سنا در مدت انفصال مجلس شورای ملی بی‌نتیجه است.( اصل ۳۴ متمم قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵ خورشیدی)

علنی بودن مجلس:

مذاکرات مجلس شورای ملی از برای آن که نتیجه آنها به موقع اجرا گذارده تواند شد باید علنی باشد روزنامه نویس و تماشاچی مطابق نظامنامه داخلی مجلس حق حضور و استماع دارند بدون اینکه حق نطق داشته باشند تمام مذاکرات مجلس را روزنامجات می‌توانند به طبع برسانند بدون تحریف و تغییر معنی، تا عامه ناس از مباحث مذاکره و تفصیل گزارشات مطلع شوند هرکس صلاح اندیشی در نظر داشته باشد در روزنامه عمومی بر نگارد تا هیچ امری از امور در پرده و به هیچ کس مستور نماند لهذا عموم روزنامجات مادامی که مندرجات آن ها مخل اصلی از اصول اساسیه دولت و ملت نباشد مجاز و مختارند که مطالب مفید عام المنفعه را همچنان مذاکرات مجلس و صلاح اندیشی خلق را بر آن مذاکرات به طبع رسانیده منتشر نمایند و اگر کسی در روزنامجات و مطبوعات بر خلاف آنچه ذکر شد و به اغراض شخصی چیزی طبع نماید یا تهمت و افترا بزند قانونا مورد استنطاق و محاکمه و مجازات خواهد شد (اصل ۱۴اولین اساسی مصوب ۸ دی ماه ۱۲۸۵ شمسی)

مجلس شورای ملی حق دارد در عموم مسائل آنچه را صلاح ملک و ملت می‌داند پس از مذاکره و مداقه از روی راستی و درستی عنوان کرده و با رعایت اکثریت آرا در کمال امنیت و اطمینان با تصویب مجلس سنا به توسط شخص اول دولت به عرض برساند که به صحه همایونی موشح و به موقع اجرا گذارده شود.(اصل۱۵ اولین قانون اساسی مصوب دی‌ماه ۱۲۸۵ هجری شمسی)

به هیچ عنوان و به هیچ دست آویز کسی بدون اطلاع و تصویب مجلس شورای ملی حق ندارد معترض اعضای آن بشود اگر احیاناً یکی از اعضا علناً مرتکب جنحه و یا جنایتی شود و در حین ارتکاب جنایت دستگیر گردد باز باید اجرای سیاست درباره او به استحضار مجلس برسد( اصل۱۲ اولین قانون اساسی مصوب ۸ دی ماه۱۲۸۵)

رسیدگی به تقصیرات اداره روساء و اعضاءمحاکم و معاونین اعضا محاکم ابتدایی و صاحب‌منصبانی که با آنها در یک مقام هستند در مجلس رسیدگی اداری (یا مجلس رسیدگی عالی) که در وزارت عدلیه تشکیل می شود به عمل خواهد آمد و رسیدگی به تقصیرات دفتردار و اجزاء دفترخانه محاکم و اشخاصی که با آنها در یک مقام هستند در مجلس فوق العاده اداری همان محکمه که در آن مشغول خدمت هستند.(ماده ۱۸۱ قانون اصول تشکیلات عدلیه ومحاضرشرعیه وحکام صلحیه مصوب۱۲۹۰/۴/۱۹ خورشیدی)رسیدگی مجلس عالی غیر علنی است.(ماده ۱۹۰ قانون اصول تشکیلات عدلیه ومحاضرشرعیه وحکام صلحیه مصوب۱۲۹۰/۴/۱۹خورشیدی)قبل از اینکه مجلس رسیدگی عالی حکم بدهد رای مدعی عمومی را که صلاحیت حضور را دارد می‌شنود و بعد توضیحات آخری متهم را اصغاء می‌کند.(ماده ۱۹۱ قانون اصول تشکیلات عدلیه ومحاضرشرعیه وحکام صلحیه مصوب۱۲۹۰/۴/۱۹خورشیدی)