فرهنگ سورنی

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
elementor_font

ماده۲۳۸

ماده۲۳۸

هرکس به وسایل تقلبی متوسل شود برای اینکه مقداری از مال دیگری را ببرد یا از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت ها یا تجارت ها یا کارخانه‌های موهوم و امثال آن یا به داشتن اختیارات و اعتبارات موهومه مغرور کند یا به امور غیرواقع امیدوار کند یا از حوادث و پیشامدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و عنوان و یا سمت مجعول اختیار نماید و به یکی از طرق مزبوره وجوه یا اسناد و بلیط ها و قبوض و مفاصاحساب و امثال آن به دست آورد و از این راه مقداری از اموال دیگری را بخورد به حبس تعدیلی از شش ماه تا دو سال و یا به تادیه غرامت از ۵۰ الی ۵۰۰ تومان و یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد و اگر شروع به این کار کرده ولی تمام نکرده باشد به حبس تأدیبی از دو ماه تا یک سال و یا به غرامت از ۲۰ الی ۲۰۰ تومان محکوم خواهد شد و ممکن است در صورت تکرار مرتکب را در مدت یک تا پنج سال از اقامت در محل مخصوص منع نمود.(ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی مصوب ۷ بهمن ۱۳۰۴ خورشیدی کمیسیون عدلیه)
مقصود از توسل به وسایل تقلبی برای بردن مال غیر مذکور در ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی این است که حیله و تقلب را در خارج اعمال کنند و یا در ضمن جریان امر در ادارات ثبت یا سایر ادارات دولتی یا محاکم؛ و نیز مقصود از جمله اگر شروع این کار کرده ولی تمام نکرده باشد اعم است از این است که بر فرض تمام کردند مالی را که محصول داشته به دست می‌آورد یا به جهاتی به نتیجه نمی رسیده است.(ماده واحده قانون تفسیر ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی مصوب ۲۴ دی ماه ۱۳۱۴ خورشیدی کمیسیون قوانین عدلیه)

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
elementor_font