فرهنگ سورنی

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
elementor_font

فرمانفرماکیست؟

فرمانفرماکیست؟

فرمانفرما های ایالات و ولایات از رجال موثق مجرب کافی دولت به تصویب وزارت داخله انتخاب از طرف قرین الشرف همایونی بدین سمت معین خواهند شد.(ماده ۳۹۷قانون تشکیل ایالات و ولایات ودستورالعمل حکام مصوب۱۲۸۶/۹/۲۷ خورشیدی)

(این قانون با ماده۲۶قانون تقسیمات کشور و وظایف فرمانداران وبخشداران مصوب ۱۳۱۶/۸/۱۶ خورشیدی منسوخ گردیده)

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
elementor_font