نمایش و جستجوی تک واژه ای قوانین

برای جستجوی با کیفیت کلیدواژه های خاص بهتر است کلمه حقوقی را دقیق تایپ کنید.

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post

تصدیقات ثبتی

تصدیق اینکه در چه تاریخ سندی در دفاتر ثبت اسناد ثبت شده است بر روی خود سند به عمل می‌آید و قید می‌شود که چه شخصی آن سند را آورده بودودرچه تاریخ وبه خواهش چه شخص یااشخاص آن سنددردفترثبت اسناد ثبت شده است.(ماده ۹۹ قانون ثبت اسناد مصوب ۱۲۹۰/۲/۱۹خورشیدی)
هرگاه اجزای اداره ثبت اسناد و املاک تصدیقاتی بدهند که مخالف واقع باشد محکوم خواهند شد به مجازاتی که برای اجزای اداره دولتی به جهت ساختن و جعل و تزویر خطوط رسمی مقرر است.(ماده ۲۸ قانون ثبت اسناد واملاک مصوب ۲۱ حمل ۱۳۰۲ خورشیدی)
برای دادن سواد مصدق ازاسنادثبت شده برای هرصفحه که نمونه آن را وزارت عدلیه معین می نمایدپنج ریال است.کسر صفحه یک صفحه تمام محسوب می شود.(ماده ۱۲۹قانون ثبت اسناد واملاک مصوب ۱۳۱۰/۱۲/۲۶ خورشیدی)
برای دادن سواد مصدق از اوراق واسنادثبت نشده صفحه سه ریال گرفته می شود .کسر صفحه یک صفحه محسوب است.(ماده ۱۳۰قانون ثبت اسناد واملاک مصوب ۱۳۱۰/۱۲/۲۶ خورشیدی)
برای تصدیق صحت هرامضاء پنج ریال ماخوذ می شود.(ماده ۱۳۲قانون ثبت اسناد واملاک مصوب ۱۳۱۰/۱۲/۲۶ خورشیدی)
سوادهایی که ازطرف محاکم ومدعیان عمومی و مستنطفین تقاضا می شود ازحقوق دولتی معاف خواهد بودولی درصورتی که سوادهای مزبوره رابدون علت وسبب تقاضا کرده باشندعلاوه برمجازات اداری دوبرابرحق معمولی ازتقاضا کننده اخذ خواهدشد.(ماده ۱۳۴قانون ثبت اسناد واملاک مصوب ۱۳۱۰/۱۲/۲۶ خورشیدی)

درموقع دادن تصدیق مباشر ثبت باید نکات ذیل را معین نماید:
اولا-تاریخ روز و ماه و سال ودر صورت لزوم ساعت.
ثانیا- هویت کسی که تصدیق میخواهد.
ثالثا-محل اقامت مستدعی ثبت.
رابعا-اسم ومشخصات شهود(مطلعین)
خامسا-اسم وکلا درصورتی که باشند.
سادسا-تعیین دایره ثبت.
سابعا-امضای مباشر ومهر اداره.
(ماده ۷۲ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۱ فروردین ۱۳۰۲ خورشیدی)
هرگاه صورت و سواد و تصدیق در روی چند ورق نوشته باشدباید اوراق مذکورقیطان کشیده وممهور و نمره صفحات معین و به امضای مباشرثبت ممضی باشدچسباندن صفحات به سر هم اکیدا ممنوع است.(ماده ۷۳ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۱ فروردین ۱۳۰۲ خورشیدی)