نمایش و جستجوی تک واژه ای قوانین

برای جستجوی با کیفیت کلیدواژه های خاص بهتر است کلمه حقوقی را دقیق تایپ کنید.

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post

شهادت

شهادت در دادگاه:
متداعیین حق ندارند در حین اداء شهادت کلام شهود را قطع کنند ولی بعد از آن حاکم صلح می‌تواند به خواهش طرفین یا خودش رسماً سوالات لازم را از شهود بکند. (ماده ۷۱ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)
شهادت شهود با قید اسم و شهرت و شغل و محل اقامت و قرائت و تعهدی که داده‌اند تماماً در صورتمجلس درج و برای هر یک از شهودقرائت شده به امضای آن ها می رسد و در صورت بی سوادی یا عدم استطاعت امضای این نقطه در صورت‌مجلس قید می‌شود و بعد صورت مجلس به امضای حاکم صلح و تقریر نویس می رسد.(ماده ۷۳ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)
کیفیت اداء و شروط شهادت و اختلاف شهود و اختلاف اظهارات آنها و رد و جرح شهود بعد از اداء شهادت یا امتناع آنها از اداء شهادت و سایر مسائل راجع به شهود موافق قوانین شرع انور خواهد بود.(ماده ۷۴ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)

(موادقانون فوق طی ماده۱۸۰قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶/۸/۱ وبقیه موادبا ماده۷۸۹قانون آیین دادرسی مدنی مصوب۱۳۱۸/۸/۱ خورشیدی منسوخ گردیده)

شهادت اشخاص مفصله ذیل مسموع نیست:
۱- شهادت مجانین واشخاص مختل العقل.
۲-شهادت وکیل طرفی نسبت به اقرار موکل خودش.(ماده ۲۴۴ قانون اصول محاکمات جزایی مصوب ۱۲۹۱/۳/۳۱خورشیدی)