نمایش و جستجوی تک واژه ای قوانین

برای جستجوی با کیفیت کلیدواژه های خاص بهتر است کلمه حقوقی را دقیق تایپ کنید.

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post

ارث

اموال اشخاص مجهول الوارث:

اگر اموال منقول و غیرمنقول و وجه نقد متعلق به اشخاص مجهول الوارث که در تصرف دولت یا موسسات تجارتی و یا صرافی و غیره و یا اشخاص است در ظرف ۱۰ سال نسبت به مال منقول و وجه نقد و ۲۰ سال نسبت مال غیر منقول از تاریخ فوت مالک کسی به عنوان وراثت ادعا ننماید دیگر ادعایی پذیرفته نخواهد شد و اموال مذکور متعلق به دولت است که به مصرف موسسات خیریه برساند.(ماده ۶ قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب ۱۴ مهر ماه ۱۳۰۹ خورشیدی)
تبصره- موسسات تجارتی و صرافی و غیره و یا اشخاصی که اموال مجهول الوارث نزدآن‌ها است مکلفند به وسیله پارکهای بدایت هر محل آن اموال را تسلیم و تادیه به دولت نمایند.
مفاد مواد فوق در مورد نیز باید رعایت شود که اداره ثبت اسناد و املاک برای صدور سند مالکیت و یا تبدیل ملکی که به نام متوفی ثبت شده است به اسم وارث و یا وراث و یا برای هر مخصوص دیگری از تقاضا کننده سند مالکیت و یا تبدیل و غیرت صدیقی برای وراثت و اراده و راست بخواهد.(ماده ۷ قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب ۱۴ مهر ۱۳۹۰ خورشیدی)

هرگاه متصرفین مال متعلق به اشخاص مجهول الوراث و یا مدیونین به اشخاص مزبور بعد از انقضاء مدتی که به موجب ماده ۶ مقرر است مال و یا دین و یا منافع حاصله از ان را مطابق تبصره ماده مذکور به دولت تسلیم و یا تادیه ننمایند به مجازاتی که به موجب قوانین جزایی برای خیانت در امانت مقرر است محکوم خواهند شد.(ماده ۱۱ قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب ۱۴ مهرماه ۱۳۰۹)