فرهنگ سورنی

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
elementor_font

رونوشت

رونوشت


رونوشت،صورت ثبت ، سوادسند،تصدیق، سوادمصدق وفتوکپی برابراصل همگی دریک میدان مفهوم قراردارند.
در زمان های گذشته بدلیل عدم فراگیری دستگاههای چاپ فتوکپی وزیراکس بجای واژه فتوکپی ؛ اصطلاحاتی معادل رونوشت،صورت ثبت،سواد سند ویا تصدیق بکار برده می شد.
منظور از ثبت همان دفاترثبت بوده ومنظورازصورت ثبت ، روگرفتی از مندرجات دفتربوده  که باتقاضای صاحب سند (درصورت فقدان سند یا عدم دسترسی به آن )به وی تسلیم می شد.ومنظوراز سواداسناد تهیه روگرفتی از متن ومندرجات سند می باشد.صدور رونوشت یا به تعبیر قانون ثبت قدیم،صورت ثبت، تابع تشریفات وشرایطی است که دراصل بسان مندرجات دفتر می باشد بااندکی کاستی.
تا پیش ازالکترونیکی شدن اسناد تمامی مندرجات اسناد پس از تنظیم، عیناوارد دفتر شده ومطابقت وهمسانی اسناد و دفتر توسط سردفتر گواهی و امضاء می گردید.به همین جهت است که ماده ۵۶ قانون ثبت اسناد مصوب ۱۲۹۰ می گوید: اسنادباید کلمه به کلمه من البدو الی الختم متناو هامشا بلاتفاوت مطابق بااصل ثبت شود.
همچنین ماده ۸۰ قانون ثبت اسناد واملاک مصوب ۱۳۰۲ اشاره دارد:
اسنادباید حرفا به حرف من البدو الی الختم متنا وهامشا سجلا وظهرا ثبت شود.
بنابراین منظور از اسناد همان دو برگ اوراق مخصوصی است که متن و مندرجات درآن نوشته می شود.که پس از ثبت دردفتر وامضاء اصحاب معامله وسردفتر و دفتریار یکی ازآن به ذینفع تسلیم شده و دیگری در ردیف بایگانی اسناد به ترتیب شماره دردفترخانه خواهد ماند.
ومنظور از ثبت همان دفتر ثبت اسناد می باشد که برابر ماده ۵۶ تمامی مندرجات اسناد کلمه به کلمه وعینا باید در آن وارد شود بدون کمترین تغییری وبه همین دلیل است که امضا دهندگان قبل ازامضاء دردفاتر ثبت مکلفند این جمله را بنویسند: ثبت با سند برابراست…
نوشتن این جمله حکایت از اقراری دارد که اعلام می کند من قبول دارم تمامی مندرجات سند با دفتر یکی بوده ومطابقت دارد.
حال که مشخص گردیدمنظور از ثبت و سند چیست می توان گفت منظور قانونگذار از صورت ثبت روگرفتی از متن و مندرجات دفتر ثبت می باشد که امروزه به رونوشت معروف است. و منظور از سواد اسناد شکلی از کپی بوده که از متن اسناد برروی اوراقی که مخصوص رونوشت بودخلاصه نویسی می شد وبه امضاء سردفتر یا مباشر ثبت می رسید. وامروزه به رونوشت معروف است.
صدور رونوشت یا به تعبیر قانون ثبت قدیم، صورت ثبت، تابع تشریفات وشرایطی است.مواد ۴۹ و ۵۰ قانون ثبت اسناددراین خصوص می گوید:
در مواردی که مباشر ثبت صورتی از ثبت دفاتر یا سوادی از اسناد یا تصدیقی میدهد ذیل صورت و سواد و تصدیق را امضا و مهر کرده نمره دفتر را در آنها قید کرده تاریخ دادن آنها را صریحاً در خود صورت یا سوادیاتصدیق با تمام حروف می نویسد(ماده ۴۹ قانون ثبت اسناد مصوب ۱۲۹۰)
هرگاه صورت وسوادوتصدیق درروی چندورقه نوشته شده باشدباید اوراق مذکوره قیطان کشیده ممهورو نمره صفحات معین وبه امضای مباشر ثبت ممضی باشد.(ماده۵۰ قانون ثبت اسناد مصوب ۱۲۹۰)
نکته حائز اهمیت دیگر درخصوص مقررات حاکم بر رونوشت این است که تمامی قواعد مقرره در مواد۴۸ و ۵۲ و ۶۶ و ۶۸ قانون ثبت اسناد مصوب ۱۲۹۰ همچون درج تاریخ  روز و ماه و سال وحتی ساعت ؛ اسامی ومشخصات افراد مندرج درسند؛ امضاء و غیره که در تنظیم اسنادضروریست، در صدور رونوشت و تصدیق و سواد اسناد هم لازم است.وعدم رعایت هریک ازآنها رونوشت را از درجه اعتبار می اندازد.
اسم شخصی که سواد به او داده می‌شود و همچنین تاریخ دادن سواد باید در ستون ملاحظات دفتر قید شودوهمچنین درروی خودسوادباید قید شودکه سوادبه فلان شخص یا به فلان محکمه داده می شود.(ماده ۱۰۹ قانون ثبت اسناد واملاک مصوب ۱۳۰۲)
رونوشت را فقط به کسانی میتوان داد که صاحب سند بوده ویا ازطرف وی وکالت داشته یا قائم مقام یا منتقل الیه باشند.همچنین به اشخاصی که ازطرف مقامات قضایی وبه موجب حکم محکمه صلاحیت دار
حق گرفتن دارند،می توان تسلیم نمود.
غیر از افراد مذکور سایرین مجاز به تسلم رونوشت نیستند.(مواد۸۵ و ۸۶و ۸۷ و ۸۸ قانون ثبت اسناد مصوب ۱۲۹۰)
همچنین ارایه هرنوع توضیح و یا اطلاعات مربوط به اسناد به افراد غیر،ممنوع بوده مگر به دستور مقامات قضایی.(ماده ۸۹ قانون ثبت اسناد مصوب ۱۲۹۰)
تعداد دفعات صدور رونوشت واینکه به چه کسی تسلیم گردیده بایستی دردفتر قیدشود.(ماده ۹۱قانون ثبت اسناد مصوب ۱۲۹۰)
تحویل گیرنده بایستی درقبال تحول رونوشت رسید آنرا نوشته و امضاء نماید.(ماده ۹۲ قانون ثبت اسناد مصوب ۱۲۹۰)
پس از نسخ قانون ثبت اسناد مصوب ۱۲۹۰ و جایگزینی قانون ثبت اسناد واملاک مصوب ۱۳۰۲؛ قانونگذار جدیدبجای تمامی اصطلاح های متداول در قانون قدیم از واژه سواد مصدق استفاده می کند.
ازنظر لغوی تصدیق به معنای تایید کردن است.امروزه معادل تصدیق ،گواهی بکار برده می شود.موضوع گواهی می تواند هرچیزی که در حیطه وظایف سردفتر باشددر برگیرد مانند گواهی عدم حضور یکی از اصحاب معامله ؛ یا گواهی اعتبار سند وکالت یا گواهی صحت امضاء( که البته پیدایش خدمات گواهی صحت امضاء از تاریخ وضع قانون ثبت اسناد واملاک مصوب بهمن ۱۳۰۸ می باشد).
لازمه صدور گواهی توسط سردفتر رعایت نکات ذیل است:
-تاریخ (روز و ماه و سال ودر برخی مواقع ساعت)گواهی
-احرازهویت تقاضا کننده
-امضای سردفتر( ماده ۷۲ قانون ثبت اسناد واملاک مصوب ۱۳۰۲ و ماده۱۴۳ قانون ثبت اسناد واملاک مصوب بهمن ۱۳۰۸)
دربحث تصدیق سند باید گفت سندی توسط سردفتران بایستی تایید گردد که سابقه ثبت داشته باشد والا سردفتران حق تایید ندارند.
مباشرین ثبت (سردفتران)نمی توانند سواداسنادی را که ثبت نشده است تصدیق نمایند.(ماده ۱۰۶ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۰۲)
سوادی که مطابقت آن با اصل تصدیق شده است به منزله اصل سند خواهد بود.(ماده ۱۱۲ قانون ثبت اسناد واملاک ۱۳۰۲)
مسئولین دفتر ثبت سواد اسنادی راکه ثبت نشده است نباید تصدیق نمایند.(ماده۱۸۰ قانون ثبت اسناد واملاک مصوب بهمن ۱۳۰۸)
هرگاه سوادسندی درروی چند ورقه نوشته شده باشد باید اوراق مزبوره قیطان کشیده وممهور ونمره صفحات معین وبه امضای مسئول دفتر ممضی باشدچسبانیدن صفحات به سر هم ممنوع است.(ماده۱۸۲ قانون ثبت اسنادواملاک مصوب بهمن ۱۳۰۸)

هرچندتدوین قوانین جدیدثبتی ومتعاقب آن نسخ قوانین قبلی طبعا مجالی برای عرض اندام قوانین منسوخ نمی گذارد اما رویه های منسجمی که باهدایت قوانین ثبت قدیم، شکل گرفته بودکماکان بعنوان یک پدیده پویا و موردقبول به حیات خود ادامه داد.تاجاییکه خیلی ازموضوعات ثبتی که اکنون متداول است فاقد مبانی قانونی است.ورونوشت یکی ازهمین موضوعات است که درقانون ثبت اسناد واملاک مصوب اسفند۱۳۱۰ به جز ماده ۷۴ آن که می گوید:
سوادی که مطابقت آن با ثبت دفتر تصدیق شده است به منزله اصل سند خواهد بود مگر درصورت اثبات عدم مطابقت سواد با ثبت دفتر.
دیگر بحثی از رونوشت یا سواد اسناد و یا صورت ثبت و غیره نکرده و هرآنچه فی الحال بین سردفتران مرسوم است نشات گرفته از الزامات قوانین قبلی است که بموجب قوانین متاخر منسوخ شده است.شایسته تر بود که قوانین قبلی فقط در موارد تعارض نسخ می شدند ودرمقام خلا قانونی کماکان به حیات قانونی خود ادامه می دادند.
مباحث فوق گوشه ای از برداشتهای تطبیقی نگارنده ازابتدای قوانین تاکنون بود.

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
elementor_font