جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
elementor_font

ده باشی کیست؟

ده باشی کیست؟

تعیین و عزل و نصب دهباشی ها با رئیس ضبطیه بلوکی است ولی رجوع کار آنها به محاکمه به حکم اداره ولایتی است (ماده ۲۱۹ قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام مصوبه ۱۲۸۶ خورشیدی)
دهباشی ها ممکن است سرباز هایی باشند که مدت خدمت نظام ایشان منقضی شده( تبصره)

(این قانون با ماده۲۶قانون تقسیمات کشور و وظایف فرمانداران وبخشداران مصوب ۱۳۱۶/۸/۱۶ خورشیدی منسوخ گردیده)

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
elementor_font