نمایش و جستجوی تک واژه ای قوانین

برای جستجوی با کیفیت کلیدواژه های خاص بهتر است کلمه حقوقی را دقیق تایپ کنید.

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post

سربازی

جرایم سربازی:

اشخاص ذیل به حبس تادیبی از یک ماه الی یک سال محکوم خواهند شد:
۱_مرتکبین هرگونه تقلب یا دسیسه ای که در نتیجه آن اسم کسی که مشمول قانون نظام وظیفه است در صورت مشمولین ذکر نشود.
۲_کسانی که مطابق قانون جزو مشمولین نظام وظیفه بوده و به مجلس سربازگیری احضار شده اند ولی در اثر تبانی با یکدیگر در مجلس مزبور حاضر نشوند.
۳_کسانی که به وسایل متقلبانه معافیت خود را از نظام وظیفه تحصیل نمایند مگر در صورتی که عمل آنها مطابق قوانین جزایی دیگر مستلزم مجازات شدیدتری باشد.
۴_معاونین و شرکا جرمهای مذکور در فوق.
(ماده ۱ قانون مجازات مجرمین در امور نظام وظیفه مصوب ۲۳ مرداد ماه ۱۳۱۰ خورشیدی کمیسیون قوانین عدلیه)
کسانی که اسم آنان در اثر تقلب یا دسیسه در صورت مشمولین نظام وظیفه ذکر نشده است و همچنین کسانی که به وسایل متقلبانه تحصیل معافیت کرده و جرم آنها ثابت شده است پس از اجراء مجازات به خدمت سربازی جلب و در عوض دو سال ،سه سال تحت السلاح خواهند ماند.( ماده ۲ قانون مجازات مجرمین در امور نظام وظیفه مصوب ۲۳ مردادماه ۱۳۱۰ خورشیدی کمیسیون قوانین عدلیه )

نقص عضو به جهت تحصیل معافیت ازسربازی:

اشخاصی که برای تحصیل معافیت موقت یا دائم از خدمت نظامی یکی از اعضا خود را که نقص آن مستلزم معافیت از خدمت نظامی است ناقص نمایند به حبس تادیبی از یک ماه یا یک سال محکوم شده و پس از اجرای مجازات بدون قرعه برای تمام مدت خدمت نظامی جلب می شوند. معاونین اشخاص مزبور نیزبه یک ماه الی یکسال حبس تادیبی محکوم خواهند گردید و اگر معاون مستخدم دولت باشد علاوه بر مجازات مزبور محکوم به انفصال ابد از خدمات دولتی می شود هر کس برای اینکه دیگری تحصیل معافیت کند عضوی از اعضاءاو را ناقص نماید مشمول ماده( ۱۷۲ )قانون مجازات عمومی خواهد بود.( ماده ۳ قانون مجازات مجرمین در امور نظام وظیفه مصوب ۲۳ مرداد ماه ۱۳۱۰ خورشیدی کمیسیون قوانین عدلیه)

گواهی خلاف واقع پزشک جهت معافیت سربازی:

هرگاه طبیب یا جراحی برای معاف نمودن یک نفر از خدمت نظامی تصدیقی بر خلاف حقیقت دهد در صورتی که نظامی باشد به مجازات مذکور در ماده (۲۷۰ )قانون محاکمات نظامی و در صورتی که غیر نظامی باشد به مجازات در ماده( ۱۱۰ )قانون مجازات عمومی محکوم خواهد شد.
هرگاه مامورین مذکور در فوق برای دادن تصدیق مرتکب ارتشاء شوند به مجازات مرتشی محکوم خواهند شد ولو اینکه تصدیق موافق واقع داده شده باشد. (ماده ۴ قانون مجازات مجرمین در امور نظام وظیفه مصوب ۲۳ مردادماه ۱۳۱۰ خورشیدی کمیسیون قوانین عدلیه)

تحصیل معافیت غیرقانونی سربازی:

هرکدخدا و هریک از معتمدین محلی اعضاءمجلس سربازگیری مأمورین مملکتی اعم از دولتی و بلدی به مناسبت موقعیت خود وسیله معافیت شخصی را از خدمت نظامی در غیر موارد مقرر در قانون فراهم آورده و یا در غیر موارد مذکوره معافیت کسی را قبول یا تجویز نمایند از یک تا سه سال محکوم خواهد شد. اگر فراهم آوردن وسیله معافیت و یا قبول و یا تجویز معافیت در اثر اخذ رشوه بوده مرتکب به مجازات مرتشی محکوم خواهد شد ولو آن که معافیت در موارد مقرره قانونی قبول یا تجویز شده باشد.( ماده ۵ قانون مجازات مجرمین در امور نظام وظیفه مصوبه ۲۳ مرداد ماه ۱۳۱۰ خورشیدی کمیسیون قوانین عدلیه)