فرهنگ سورنی

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
elementor_font

تحصیل معافیت سربازی به تقلب

تحصیل معافیت سربازی به تقلب

اشخاص ذیل به حبس تادیبی از یک ماه الی یک سال محکوم خواهند شد:
۱_مرتکبین هرگونه تقلب یا دسیسه ای که در نتیجه آن اسم کسی که مشمول قانون نظام وظیفه است در صورت مشمولین ذکر نشود.
۲_کسانی که مطابق قانون جزو مشمولین نظام وظیفه بوده و به مجلس سربازگیری احضار شده اند ولی در اثر تبانی با یکدیگر در مجلس مزبور حاضر نشوند.
۳_کسانی که به وسایل متقلبانه معافیت خود را از نظام وظیفه تحصیل نمایند مگر در صورتی که عمل آنها مطابق قوانین جزایی دیگر مستلزم مجازات شدیدتری باشد.
۴_معاونین و شرکا جرمهای مذکور در فوق.
(ماده ۱ قانون مجازات مجرمین در امور نظام وظیفه مصوب ۲۳ مرداد ماه ۱۳۱۰ خورشیدی کمیسیون قوانین عدلیه)
کسانی که اسم آنان در اثر تقلب یا دسیسه در صورت مشمولین نظام وظیفه ذکر نشده است و همچنین کسانی که به وسایل متقلبانه تحصیل معافیت کرده و جرم آنها ثابت شده است پس از اجراء مجازات به خدمت سربازی جلب و در عوض دو سال ،سه سال تحت السلاح خواهند ماند.( ماده ۲ قانون مجازات مجرمین در امور نظام وظیفه مصوب ۲۳ مردادماه ۱۳۱۰ خورشیدی کمیسیون قوانین عدلیه )

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
elementor_font