نمایش و جستجوی تک واژه ای قوانین

برای جستجوی با کیفیت کلیدواژه های خاص بهتر است کلمه حقوقی را دقیق تایپ کنید.

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post

ثبت اسناد


ثبت اسناداختیاری است مگردرمواردذیل:
۱-اجازه وامتیازاتی که ازطرف دولت نسبت به عین ویا منافع اراضی ویاابنیه ویا سواحل ویا دریاچه هاویا مرداب هاویا شطوط وغیره وهمچنین کلیه امتیازات دیگری که ازطرف دولت داده می شود.
۲-کلیه نقل وانتقالات راجعه به عین ویامنافع املاکی که قبلا دردفتراملاک ثبت شده است.
۳-کلیه نقل وانتقالات راجع به حقوقی که قبلا دردفتراملاک ثبت شده است.
۴-کلیه نقل وانتقالات راجع به عین اموال غیرمنقوله دولت وایالات و ولایات وبلوکات وبلدیه ها.
۵-کلیه کنترات ها وقراردادهای راجعه به معاملات که یک طرف آن دولت ویاایالت ویاولایت ویا بلوک وزا بلدیه است.
۶-کلیه فرامین متعلقه به امتیازات دولتی که به اشخاص داده می شود.
۷-وقف نامه های راجعه به املاکی که قبلا دردفتراملاک ثبت شده است.
۸-اجاره نامه های راجعه به املاک موقوفه درصورتی که مدت آنهابیش ازده سال باشد.(ماده۶۷قانون ثبت اسنادواملاک مصوب ۲۱ حمل ۱۳۰۲ )