نمایش و جستجوی تک واژه ای قوانین

برای جستجوی با کیفیت کلیدواژه های خاص بهتر است کلمه حقوقی را دقیق تایپ کنید.

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post

تمسکات


واژه تمسکات درماده ۱۳۸ قانون ثبت اسناد مصوب ۱۲۹۰/۲/۱۹ بکار رفته است وآن به معنی ما به التمسک استعمال نمایند یعنی نوشته ای که به کسی دهند تا هنگام گرفتن زر، قرض یا چیز دیگر از کسی تا وی  عندالطلب اگرانکار کند آن دیگری را هم آن نوشته باشد برای اثبات دعوی خود.
قبض، حجت، سند نوشته  و سند و حجت مکتوب دین. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا)
حقوقی که در اداره ثبت اسناد برای اعمال مقرره اخذ می‌شود از قرار تفصیل ذیل است:
اول -برای ثبت اسنادی که موضوع آن ها عین مال غیر منقول است از قبیل قباله و بیع شرط و رهن و مصالحه نامه و هبه نامه و صداق نامه و وصیت نامه و وقفنامه و امثال آنها از هر یک تومان نیم شاهی دریافت میشود.
دوم- از ثبت اسناد متعلقه به اموال منقوله از نقود و اجناس و منافع اعیان از قبیل تمسکات و اجاره نامه و فته طلب و قبض و صداق نامه و غیره ها به هر یک تومانی ربع یک شاهی.
سوم- برای ثبت کلیه اسنادی که موضوع مالی ندارد از قبیل طلاق نامه و وکالتنامه و قرار نامه و استشهاد نامه و امثال آنها به هر سندی دو قران.(ماده ۱۳۸ قانون ثبت اسناد مصوب نوزدهم اردیبهشت ۱۲۹۰ شمسی)
..