نمایش و جستجوی تک واژه ای قوانین

برای جستجوی با کیفیت کلیدواژه های خاص بهتر است کلمه حقوقی را دقیق تایپ کنید.

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post

تحقیقات

تحقیقات محلی:
در موارد منازعات راجع به مساحت و حدود ملکی در صورتی که یکی از طرفین یا هر دو طرف به اطلاع اهل محل متمسک شوند ولواینکه به طور کلی ذکر کنند و اسامی مطلعین را نبرند محکمه می‌تواند تحقیقات محلی به عمل آورد.(ماده ۲۶۱ قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)
تعیین صحت و اعتبار تحقیقات محلی منوط به نظر محکمه است مگر در مواردی که طرفین تراضی در انتخاب اشخاص نموده و حل مسئله را فقط به تصدیق آنها واگذار کرده‌اند.(ماده ۲۶۸ قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)(موادقانون فوق طی ماده ۱۸۰ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶/۸/۱ وبقیه مواد با ماده ۷۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸/۸/۱ خورشیدی منسوخ گردیده)