نمایش و جستجوی تک واژه ای قوانین

برای جستجوی با کیفیت کلیدواژه های خاص بهتر است کلمه حقوقی را دقیق تایپ کنید.

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post

برات

چون باب برات باب حواله است و شخص برات کننده در مقابل ذمه مشغول خود حواله می کند، هرگاه پس از برات کردن، انکار مدیونیت کند از او پذیرفته نخواهد شد. (ماده یک قانون قبول و نکول بروات تجاری مصوب۱۲۸۹/۲/۲۷ خورشیدی)
حواله گیرنده اولی می‌تواند به اسم کسی دیگر حواله نماید و دومی به سومی و هکذا هر چند نفر باشند در این صورت تمامی حواله دهندگان برای قبول برات کفیل یکدیگرند یعنی در صورت پروتست برات هر لاحق به سابق خود رجوع کرده وجه برات را دریافت می نمایند تا برسد به حواله کننده اولی.( ماده ۲ قانون قبول و نکول برات تجاری مصوب ۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۹ خورشیدی)
شخصی که برات به او حواله شده تا زمانی که قبولی ننوشته است ذمه حواله کننده مشغول وجه آن برات است اگرچه تاریخ رویت آن را نوشته باشد.( ماده ۳ قانون قبول و نکول بروات تجاری مصوب۱۲۸۹/۲/۲۷ خورشیدی)
در صورتی که برات ورودی نبوده بدین معنی که برای ادای وجه مهلت قرار داده شده خواه از حال رویت و خواه از حال تحریر دارنده برات حق دارد برات را ارائه داده قبولی بنویساند یا فقط تاریخ رویت را نویسانده در سر وعده در صورت عدم نکول مطالبه وجه را بنماید. (ماده ۴ قانون قبول و نکول بروات تجاری مصوب۱۲۸۹/۲/۲۷ خورشیدی) هرگاه دارنده برات مطالبه قبول یا نکول نماید باید شخصی که به او حواله شده منتهی در ظرف ۴۸ ساعت آن برات را سریعاً قبول یا نکول نوشته مهر یا امضا نماید. توضیح؛ کسی که به او حواله شده باید برای قبول این جمله معین را بنویسد (من این برات را یا فلان مقدار آن را قبول دارم) و برای نکول این جمله را بنویسد (من این برات را نکول می کنم).( ماده ۵ قانون قبول و نکول بروات تجاری مصوب ۱۲۸۹/۲/۲۷خورشیدی) شخصی که به او حواله شده هر گاه برات را قبولی نوشت، به اداء وجه قبولی نوشته خود ملزم است و نباید قبول، معلق به شرط باشد.( ماده ۶ قانون قبول و نکول بروات تجاری مصوب ۱۲۸۹/۲/۲۷خورشیدی)
شخصی که به او حواله شده می‌تواند قسمتی از مبلغ حواله شده را قبولی بنویسد در این صورت بقیه وجه برات را دارنده برات می تواند پروتست نماید.( ماده ۷ قانون قبول و نکول بروات تجاری مصوب ۱۲۸۹/۲/۲۷خورشیدی)
هرگاه در ظرف ۴۸ ساعت مذکور در ماده پنجم شخصی که به او حواله شده قبولی ننوشت دارنده برات بعد از انقضای مدت مزبوره حق دارد برات را به اتاق تجارت برده مطالبه پروتست آن را بنماید و اتاق تجارت تا ۲۴ ساعت از تاریخ این مطالبه برات را پروتست می‌کند در محلی که اتاق تجارت رسمی تاسیس نشده محکمه تجارت و در محلی که آن نیز تشکیل نشده محکمه ابتدایی حقوق و در جایی که آن هم تشکیل نشده اداره حکومت محلی عمل پروتِوس را انجام می دهد.( ماده ۸ قانون قبول و نکون بروات تجاری مصوب ۱۲۸۹/۲/۲۷خورشیدی)
پس از پروتست برات شخص ثالثی می‌تواند به اعتبار برات کننده اولی یا یکی دیگر از حواله کنندگان تادیه وجه حواله شده را به عهده بگیرد در این صورت شخص مذکور باید قبول خود را در پروتست نامه نوشته و امضا نماید و قبول این شخص حق رجوع دارنده برات را به حواله کنندگان اسقاط نمی‌کند.( ماده ۹ قانون قبول و نکول بروات تجاری مصوب ۱۲۸۹/۲/۲۷خورشیدی)
در صورتی که برات پروتست شود دارنده برات مختار است که وجه برات را موافق مدلول آن از برات کننده در همان محل مطالبه نماید و یا رجوع به محل صدور حواله نموده و چه برات را دریافت کند مخارج و خسارت وارده از پروتست برات بر عهده حواله کننده است مگر اینکه به موجب سند، عدم ضمان خود را شرط کرده باشد( ماده ۱۰ قانون قبول و نکول برات تجاری مصوب ۱۲۸۹/۲/۲۷خورشیدی)
در صورتی که برات ورودی بوده بدین معنی که بعد از رویت مهلتی برای ادای وجه مقرر نشده هر گاه از حین مطالبه وجه، کسی که برات بوده است تا ۴۸ ساعت ادای وجه رانکند دارنده برات حق پروتست آن را داشته و بدون پروتست حق رجوع به حواله کننده ندارد.( ماده ۱۱ قانون قبول و نکول بروات تجاری مصوب۱۲۸۹/۲/۲۷ خورشیدی)

(مواداین قانون با ماده۲۴۲قانون تجارت مصوب۱۳۰۴/۳/۱۲ خورشیدی منسوخ گردیده)

اگر برات کننده در برات تصریح به اخذ وجه آن نموده بعد انکار مدیونیت کند از او پذیرفته نخواهد شد.(ماده ۱ قانون اصلاح قانون قبول و نکول بروات مصوب ۱۲۹۰/۳/۲خورشیدی)
برات گیرنده اولی می تواند وجه آن را از کسی دیگر گرفته برات را به اسم او نماید و دومی و سومی وهکذا هر چند نفر باشند در این صورت تمامی برات کنندگان مدیون یکدیگرند به این معنی که در صورت پروتست برات هر لاحق به سابق خود رجوع کرده و چه خود را دریافت می دارد تا برسد به حواله کننده اولی. ولی اگر یکی از ایادی متوسطه غیر معتبر در آمد، دارنده برات می تواند به سابق او رجوع کرده وجه خود را دریافت کنند.(ماده ۲ قانون اصلاح قانون قبول و نکول بروات مصوب ۱۲۹۰/۳/۲ خورشیدی)
هر گاه کسی که برات بر عهده اوست بعد از قبول نوشتن از اداء تمام یا قسمتی از وجه آن امتناع کند دارنده برات آن را مطابق مواد آتیه به پروتِست رسانیده و مطالبه وجه آن را موافق ماده دوم می‌نماید. (ماده ۳ قانون اصلاح قانون قبول و نکول بروات مصوب۱۲۹۰/۳/۲ خورشیدی)
شخصی که به او حواله شده می‌تواند قسمتی از مبلغ حواله شده را قبولی بنویسد در این صورت بقیه وجه برات را دارنده برات می تواند پروتست نماید در هیچ مورد قبولی نباید معلق به شرط باشد.(ماده ۷ قانون اصلاح قانون قبول و نکول بروات مصوب ۱۲۹۰/۳/۲خورشیدی)

(مواداین قانون با ماده۲۴۲قانون تجارت مصوب۱۳۰۴/۳/۱۲ خورشیدی منسوخ گردیده)