نمایش و جستجوی تک واژه ای قوانین

برای جستجوی با کیفیت کلیدواژه های خاص بهتر است کلمه حقوقی را دقیق تایپ کنید.

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post

ایرادات

مدعی علیه که به محکمه احضار شده است می تواند بدون اینکه جواب مدعی را بدهد در موارد مفصله ذیل ایراد نماید:
۱-وقتی که دعواراجع به محکمه دیگری است.
۲-وقتی که در همان محکمه یا محکمه دیگری همان مسئله مابین همان اشخاص در تحت رسیدگی است و یا اگر همان مسئله نیست مسئله ای است که با ادعای مدعی ارتباط کامل دارد.
۳-در موردی که ادعای مدعی کاملاً راجع به مدعی علیه دیگری است.
۴-در صورتی که شخصی که اقامه دعوا کرده صلاحیت آن را ندارد.
۵- در صورتی که وکیل طرف مقابل وکالت از موکل خود نداشته باشد.(ماده۳۶۴ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)
قرار محکمه در باب قبول ایراد قابل شکایت است و می توان قبل از استیناف حکم محکمه در باب ماهیت دعوا قرار مذکور را استیناف نمود قرار محکمه را در باب رد ایراد فقط در موردی می توان قبل از صدور حکم در اصل دعوا استیناف نمود که ایراد راجع به صلاحیت محکمه باشد موعد این شکایت از روز اعلام قرار محکمه یک هفته است و به نظر محکمه است که نسبت به اوضاع و احوال کار به محاکمه اصل دعوا مداومت نماید و یا آن را تا صدور حکم محکمه استیناف توقیف کند. (ماده ۱۶۹ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)
در مواردی که مدعی علیه ایرادات مفصله ذیل را بنماید حق ندارد از محکمه بخواهد که به ایرادات علیحده از ماهیت دعوا رسیدگی شود:
۱-ایراداتی که مدعی حق اقامه دعوا را ندارد.
۲-ایراداتی که حق دعوا قبل از اقامه آن به واسطه تادیه مدعی به یا اجرای قرارداد یا تعهد یا به واسطه صدور حکم محکمه عدلیه یا مصالح و امثال آن ساقط شده است.(ماده ۳۷۰ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)

(موادقانون فوق طی ماده۱۸۰قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶/۸/۱ وبقیه موادبا ماده۷۸۹قانون آیین دادرسی مدنی مصوب۱۳۱۸/۸/۱ خورشیدی منسوخ گردیده)