فرهنگ سورنی

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
elementor_font

تعریف ایالت

تعریف ایالت

ایالت قسمتی ازمملکت است که دارای حکومت مرکزی و ولایات حاکم نشین جزو است.(ماده ۲قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام مصوب ۱۲۸۶خورشیدی)

(این قانون با ماده۲۶قانون تقسیمات کشور و وظایف فرمانداران وبخشداران مصوب ۱۳۱۶/۸/۱۶ خورشیدی منسوخ گردیده)

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
elementor_font