فرهنگ سورنی

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
elementor_font

اعتباراوراق بازجویی

اعتباراوراق بازجویی

در اوراق استنطاقیه نوشتن بین سطور و تراشیدن کلمات به کلی ممنوع است اگر یک یا چند کلمه اضافه نوشته شده باشد باید بر روی آن خطی نازل کشیده شود و مستنطق و منشی و شخصی که طرف استنطاق است آن را قید و امضا نماید همچنین اگر یک یا چند کلمه از قلم افتاده و در حاشیه نوشته شود باید اشخاص مذکور ذیل آن را امضا کند و هرگاه این ترتیب را مجری ندارند کلمات مزبور از درجه اعتبار ساقط است. (ماده ۱۵۰ قانون اصول محاکمات جزایی مصوب ۳۱ مرداد ۱۲۹۱خورشیدی)

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
elementor_font