فرهنگ سورنی

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
elementor_font

وظایف انجمن های ایالتی

وظایف انجمن های ایالتی


وظایف انجمنهای ایالتی منحصر است به نظارت در اجرای قوانین مقرره و رسیدگی و قرارداد در امور خاصّه ایالت موافق شرح ذیل یا اخطار و صلاح اندیشی در صرفه و امنیت و آبادی ایالت

– ایجاد قانون از وظیفه انجمن های ایالتی خارج است

– انجمنهای ایالتی می توانند در کلیه شکایاتی که از حاکم ایالات و ولایات می‌رسد رسیدگی کرده هرگاه رفتار حاکم بر خلاف قانون باشد نقض قوانین را به اواخطار نمایند و در صورت عدم ظهور نتیجه مراتب را به ادارات مرکزی دولت اظهار داشته که احقاق حق متظلمین را بخواهند

مادامی که ادارات عدلیه تشکیل نشده در صورتی که کسی از حکمی که درباره او از یکی از محکمه های عرفیه صادر شده باشد به انجمن شکایت و تظلم کند انجمن می‌تواند در همان محکمه امر به استیناف و تجدید رسیدگی کند و اگر این استیناف رفع شکایت محکوم علیه رانکند انجمن حق دارد رسیدگی در آن امر را به ادارات مرکزیه ارجاع کند
 – انجمن ایالتی حق نظر در وصول و ایصال مالیات به هر عنوان که موافق قانون مقرر شده باشد دارد تصفیه شکایات راجع به مالیات و همچنین تحقیق درباب استدعای تخفیفات و تشخیص امر آفات بر عهده انجمن ها است و نتیجه تحقیقات به توسط حاکم ایالت باید به وزارت مالیه ابلاغ شود که با تصویب وزارت مالیه به موقع اجرا گذارده شود 
– انجمن ایالتی می تواند در مواردی که برای مصارف محلی از قبیل راه سازی و تاسیس مدارس و پل سازی و غیره و جهی لازم شود آن وجه را به نسبت تقسیم مالیات همان محل سرشکن اهالی نماید موافق حدی که در قانون مالیه مقرر است

انجمن ایالتی می تواند در موقع احتیاج برای احداث پاره تاسیسات عام المنفعه از قبیل راه و پل و مدرسه و غیرها مبلغی استقراض کند مشروط بر اینکه محل ادای آن استقراض ازعایدات معمولی یا فوق‌العاده همان ایالات باشد و این استقراض بدون تصویب مجلس شورای ملی امضای ملوکانه صورت پذیرد نخواهد شد.(بند۸۷الی۹۳ ازفصل دوم قانون انجمن های ایالتی و ولایتی مصوب اردیبهشت ۱۲۸۶/۳/۱ خورشیدی)

( موادمذکورفوق با ماده ۶۵قانون تشکیل انجمن های شهرستان واستان و مصوب ۱۳۴۹/۳/۳۰ و ماده ۸۴قانون اصلاح قانون تشکیل انجمن های شهرستان واستان مصوب ۱۳۵۵/۳/۲۶ خورشیدی منسوخ گردیده)

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
elementor_font