جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
elementor_font

انتشارقوانین درروزنامه رسمی

انتشارقوانین درروزنامه رسمی

نظر به مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون مدنی مقرر می شود:
ماده ۱- برای انتشار قوانین روزنامه رسمی عبارت خواهد بود از مجله رسمی وزارت عدلیه.
ماده ۲-هرگاه در قانونی که وضع میشود ترتیب خاصی برای موعد اجرای آن مقرر نشده باشد باید در تهران ده روز پس از انتشار و در ولایات بعد از انقضا مدت مزبور به اضافه یک روز برای هر ۶ فرسخ مسافت تا تهران به موقع گذاشته شود و احدی نمی تواند پس از انقضا مواعد مزبور به عدم اطلاع به قانون استناد کند.
( از سری نظامنامه های منتشره در مجله رسمی از اول خرداد الی آخر اسفند۱۳۰۷)

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
elementor_font