Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
elementor_library
elementor_font

انتشارقوانین درروزنامه رسمی

انتشارقوانین درروزنامه رسمی

نظر به مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون مدنی مقرر می شود:
ماده ۱- برای انتشار قوانین روزنامه رسمی عبارت خواهد بود از مجله رسمی وزارت عدلیه.
ماده ۲-هرگاه در قانونی که وضع میشود ترتیب خاصی برای موعد اجرای آن مقرر نشده باشد باید در تهران ده روز پس از انتشار و در ولایات بعد از انقضا مدت مزبور به اضافه یک روز برای هر ۶ فرسخ مسافت تا تهران به موقع گذاشته شود و احدی نمی تواند پس از انقضا مواعد مزبور به عدم اطلاع به قانون استناد کند.
( از سری نظامنامه های منتشره در مجله رسمی از اول خرداد الی آخر اسفند۱۳۰۷)

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
elementor_library
elementor_font