نمایش و جستجوی تک واژه ای قوانین

برای جستجوی با کیفیت کلیدواژه های خاص بهتر است کلمه حقوقی را دقیق تایپ کنید.

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post

مقررات حاکم بر امتناع از رسیدگی

حاکم عدلیه در موارد مفصله ذیل باید از رسیدگی امتناع نمایند و متداعیین نیز حق خواهند داشت آنها را رد کنند:
۱-وقتی که خود حاکم یا عیال او یااشخاصی که با مشارالیه قرابت سببی تادرجه سوم دارند یا محاکمه راجع به خدمه حاکم است.
۲-وقتی حاکم یا عیال اووارث یکی ازمتداعیین است ویابایکی ازمتداعیین دعوا دارد.
۳-وقتی که حاکم قیم یا ولی یکی از متداعیین است یا کفیل امور او است و یا آن که یکی از متداعیین مباشر امور حاکم است.(ماده۴۲۱قانون اصول محاکم حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)
امتناع حاکم ازرسیدگی یارد او بایدلااقل درجلسه اول رسیدگی به عمل آیدمگرآن که جهت ردحاکم درحین محاکمه حادث شود.(ماده۴۲۲قانون اصول محاکم حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۸خورشیدی)

اظهار رد باید کتبی باشد و یا شفاهی اظهار شفاهی در صورت مجلس قید و به امضای اظهارکننده میرسد در اظهار رد باید جهات آن با دلایل ذکر شود.ماده۴۲۳ قانون
اصول محاکم حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۸خورشیدی)
خواهش رد به محکمه ابلاغ و محکمه مکلف است که لااقل تا جلسه دیگر جواب دهد هرگاه جواب مذکور بدون عذر موجه بیش از مدت معینه به تعویق افتد دلیل بر اعتراف حاکم مردود خواهد بود.(ماده۴۲۴ قانون اصول محاکم حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۸خورشیدی)
(موادقانون فوق طی ماده۱۸۰قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶/۸/۱ وبقیه موادبا ماده۷۸۹قانون آیین دادرسی مدنی مصوب۱۳۱۸/۸/۱ خورشیدی منسوخ گردیده)