فرهنگ سورنی

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
elementor_font

تعریف اعمال تصدی

تعریف اعمال تصدی

اعمال تصدی اعمالی است که دولت ازنقطه نظر حقوقی مشابه اعمال افرادانجام می دهدمانندخریدوفروش اجاره واستیجاره وامثال آن .(تبصره ماده۴ قانون راجع به دعاوی بین اشخاص ودولت مصوب ۱۳آبان ۱۳۰۹ خورشیدی)

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
elementor_font