فرهنگ سورنی

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
elementor_font

اعلانات

اعلانات

اعلانات رسمی:
اعلانات رسمی که از طرف ادارات دولتی به طبع می رسند روی کاغذ سفید خواهد بود، سایر اعلانات از هر کس و هر جا روی کاغذ رنگین به طبع می‌رسد تا اعلانات رسمی از اعلانات شخصی ممتاز باشد در صورت تخلف از این ماده متصدی ۵۰۰۰ دینار الی ۱۵ هزار دینار دادنی خواهد بود و در صورت تکرار تخلف در عرض یکسال، از یک روزالی۵ روز حبس خواهد شد.( ماده ۱۹ قانون مطبوعات مصوب ۱۷ بهمن‌ ۱۲۸۶ خورشیدی)
در صورت باطل کردن یا دریدن و کندن اعلانات رسمی دولتی و اعلاناتی که در مواقع انتخاب وکلای ملت نصب می شود مرتکب از یک روز الی ۳ روز حبس خواهد شد چنانچه مرتکبین از اجزای ادارات دولتی باشند از ۶ روز الی یک ماه حبس خواهند شد.( ماده ۲۰ قانون مطبوعات مصوب ۱۷ بهمن‌ ۱۲۸۶ خورشیدی)
مالکین بیوتات و عمارات حق منع از نصب اعلانات به در و دیوار عمارات خودرا دارند و هرگاه کسی بدون اجازه در املاک خاصه نصب اعلان کند مالک حق ابطال دارد.( ماده ۲۱ قانون مطبوعات مصوب ۱۷ بهمن ۱۲۸۶ خورشیدی)

سوای اعلانات رسمی و اعلانات انتخابیه هر اعلانی باید تمبر دولتی بخورد و قیمت آن تمبربر حسب عده اعلان و قطع ورق آن مختلف می شود موافق قانونی که در باب تمبر وضع خواهد شد طفره از ادای حق تمبر اختلاف به التزام شرعی از ۱۰ تومان الی ۵۰ تومان مجازات می‌شود (ماده ۲۲ قانون مطبوعات مصوب ۱۷ بهمن۱۲۸۶ خورشیدی)

(مواداین قانون با ماده۴۵ لایحه قانونی مطبوعات مصوب ۱۳۳۱/۱۵/۱۱ نخست وزیر و ماده ۴۱لایحه قانونی مطبوعات مصوب۱۳۳۴/۵/۸ خورشیدی منسوخ گردیده)

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
elementor_font