نمایش و جستجوی تک واژه ای قوانین

برای جستجوی با کیفیت کلیدواژه های خاص بهتر است کلمه حقوقی را دقیق تایپ کنید.

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post

اعتبارات


اعتباراتی که کل یا جزء آن تا روز آخر سنه مالیه موقع خرج پیدا نکرده باشد از بودجه برگشت خواهد کرد همچنین است اعتباراتی که موقع خرج پیدا کرده لیکن کل یا جزو آن در مواعد مقرره در تشخیص یا حواله نشده باشد ولی این اعتبارات قسم اخیررا پس از برگشت از بودجه به دوره عمل بعد میتوان انتقال داد مراد از اعتبارات، وجوهی است که قبلاً برای خرج معینی پیش‌بینی و تصویب شده باشد.(ماده۵قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۲۸۹/۱۱/۳۰)
اعتباراتی که برای مخارج یک سنه مالی معین شده است نباید به مصرف مخارج سنه مالیه دیگر برسد(ماده۶قانون محاسبات عمومی مصوب۱۲۸۹/۱۱/۳۰)

وزراءنمی‌توانند علاوه بر مرکز اعتباراتی که در جذب بودجه برای آنها منظور شده‌اند خرج کرده و یا عملی را متصدی شوند که موجب خرج خارج از اعتبارات معین باشد مگر این که از طرف مجلس شورای ملی برای اعضای آن خرج اعتبارات اضافی داده شده باشد (ماده ۱۳ قانون محاسبات عمومی مصوب۱۲۸۹/۱۱/۳۰ خورشیدی)

هیچ وزیری نمی‌تواند به دست آویز محل مخصوص بر میزان اعتبارات اداره خود بیفزاید.(ماده ۱۴ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۲۸۹/۱۱/۳۰خورشیدی )

وزیر مالیه نمی تواند علاوه بر مرکز اعتبارات هر وزارتخانه تعبیر وجهی را اجازه دهد.( ماده ۱۵ قانون محاسبات عمومی مصوب۱۲۸۹/۱۱/۳۰ خورشیدی)
اعتباراتی را که در مواد قانون بودجه معین شده است از یک ماده به ماده دیگر نمی توان انتقال داد.(ماده ۱۸ قانون محاسبات عمومی مصوب۱۲۸۹/۱۱/۳۰ خورشیدی)

اعتبارات اضافی منظور نمی‌شود مگر به موجب قانون مخصوص اعتبارات؛
اعتبارات اضافی بر دو قسم است:
فوق‌العاده و منضمه.
اعتبارات فوق‌العاده اعتباراتی است که پیش‌بینی آن در قانون بودجه غیر ممکن بوده و برای تاسیسات یا احتیاجات جدیده یا به جهت توسعه تاسیسات خارج از حدود قانونی بودجه لازم می‌شود. اعتبارات منضمه اعتباراتی است که برای تکافی مخارج بعضی از اموری که در بودجه پیش‌بینی شده است لازم می‌شود.( ماده ۲۶ قانون محاسبات عمومی مصوب۱۲۸۹/۱۱/۳۰ خورشیدی)
قانونی که اعتبارات فوق العاده و منضمه را معین می‌کند باید محل مخارج آن را از منابع مخصوص مشخص نماید. (ماده ۲۷ قانون محاسبات عمومی مصوب۱۲۸۹/۱۱/۳۰ خورشیدی)

(موادقانون فوق با ماده۵۳قانون محاسبات عمومی مصوب۱۳۱۲/۱۲/۱۰ خورشیدی نسخ گردیده)