فرهنگ سورنی

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
elementor_font

اشخاص بدسابقه وشرور

اشخاص بدسابقه وشرور

وزارت کشور می‌تواند اشخاص بدسابقه و شرور از قبیل چاقوکش و دزد و جیب بر و امثال آنها را که سابقه ارتکاب اینگونه اعمال را دارند برای مدت معینی از دو ماه تا ۲ سال تبعید یا بازداشت نماید. اجرای این قانون به موجب آیین نامه‌ای که از طرف وزارت دادگستری و وزارت کشور تنظیم و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد خواهد بود.( ماده واحده قانون تشدید مجازات اشخاص بدسابقه و شرور مصوب ۱۳ مرداد ۱۳۲۲)

متاسفانه این قانون به موجب ماده واحده لایحه قانونی الغاء قوانین :۱- متحد الشکل نمودن البسه اتباع ایران در داخل مملکت مصوب دیماه ۱۳۳۷؛۲-قانون تشدید مجازات اشخاص بدسابقه و شرورمصوب مرداد۱۳۳۲ ؛۳-قانون شکاربان های شکارگاه سلطنتی مصوب آذر۱۳۵۰ ؛۴-قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درخت ؛۵-ماده ۳۹ قانون ثبت احوال ملغی گردیده است.(ماده واحده مصوب۱۳۵۸/۱۱/۲۷ ذیل شماره ۲۴۴۴ د)

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
elementor_font