نمایش و جستجوی تک واژه ای قوانین

برای جستجوی با کیفیت کلیدواژه های خاص بهتر است کلمه حقوقی را دقیق تایپ کنید.

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post

ارتشاء

هر یک از مستخدمین و مامورین دولت اعم از قضایی و اداری و همچنین هریک از مستخدمین و مامورین ادارات شوروی و بلدی که برای انجام امری که از وظایف آنان است وجه یا مالی را قبول کند خواه آن کار را انجام داده یا نداده و انجام آن امر بر طبق حقانیت بوده یا نبوده باشد مرتشی محسوب و به دو سال تا پنج سال حبس مجرد و به علاوه به تادیه آنچه گرفته است محکوم خواهد شد و نیز هریک از اشخاص مذکور در فوق هرگاه در مقابل اخذ وجه یا مانع از انجام امری که وظیفه ایشان است امتناع ورزند مرتشی محسوب و به مجازات فوق محکوم خواهند گردید.( ماده یک قانون مجازات ارتشاء در مورد مستخدمین و مامورین دولتی و ادارات شوروی و بلدی مصوب ۲ تیرماه ۱۳۰۷ خورشیدی)
تبصره- هرگاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن رشوه بوده وجه یا مالی که به رشوه داده شده به او مسترد می گردد.