نمایش و جستجوی تک واژه ای قوانین

برای جستجوی با کیفیت کلیدواژه های خاص بهتر است کلمه حقوقی را دقیق تایپ کنید.

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post

اداره ثبت


تشکیلات اداری ثبت:
اولین تشکیلات اداری ثبت مربوط به یک قرن پیش بود یعنی درسال ۱۲۹۰خورشیدی .درآن زمان اداره ثبت اسنادبه گستردگی امروزه نبود این ادارات که در حوزه محاکم ابتدایی تاسیس یافته بودند به دوقسمت تقسیم می شدند:
۱-دایره ثبت اسناد که متشکل بود ازمباشرین ثبت و دفتر راکد.
۲-دفترراکد کل(ماده۱ و۲قانون ثبت اسنادمصوب ۱۲۹۰/۲/۱۹)
با بررسی پیشینه تاریخی تشکیلات ثبتی می توان گفت که از ابتدا، تشکیلات اداره ثبت از زیرمجموعه‌های محاکم ابتدایی یا همان دادگستری امروزه بوده است. وحوزه های صالح ثبتی جزیی از محاکم ابتدایی بوده اند.به گونه ای که جایگاه مدیران ثبت ازحیث رتبه و مقام و حقوق و تکالیف  باعضو محکمه ابتدایی مساوی بود.
دفتر راکد که  تحت نظارت مدیر ثبت بود در حوزه محاکم ابتدایی تاسیس می شد و مقصود از تاسیس آن حفظ و نگهداری ازدفاتر فهرست ، نمونه نقش مهر و امضا های مباشرین ثبت و اسناد و اوراق راجع به دایره ثبت اسناد بود.(ماده۲۶همان قانون)
بانسخ قانون ثبت اسناد مصوب ۱۲۹۰/۲/۱۹ وجایگزینی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۱حمل ۱۳۰۲ اولین قانون ثبت که متشکل از۱۳۹ماده  بود پس از۱۲سال به حیات خود پایان داد.
اگرچه به صراحت ماده واحده قانون نسخ قانون ثبت اسناد مصوب ۲۸حمل ۱۳۰۲ قانون ثبت اسناد فوق منسوخ اعلام گردید امامحتوای این قانون شالوده وزیرساختی برای قوانین بعد شد که در آینده مورد بحث قرار خواهد گرفت.
با حکومت قانون جدید ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۰۲ به کلیه دوایر ثبت اسناد و املاک مرکزیت داده شد . بصورتی که یکی از ادارات مستقل درآمده وزیر نظر وزارت دادگستری قرارگرفت.
اداره مستقل مرکزی به دو قسمت تقسیم شده بود:
۱-دایره پرسنل ومراسلات.
۲-دایره ضبط(ماده ۲قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۱حمل۱۳۰۲خورشیدی)
با اجرایی شدن قانون ثبت اسناد و املاک جدید تشکیلات اداری ثبت شکل منسجمی بخود گرفت. ازطرفی دامنه فعالیت ثبت محدود به ثبت اسناد باقی نمانده و به ثبت املاک نیز کشیده شد همچنین به کلیه اسناد ثبت شده به وضوح سندیت داده شده و رسمیت اسناد قانونااعلام گردید.(ماده۱قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۱حمل ۱۳۰۲خورشیدی)
هر یک از دوایر ثبت اسناد و املاک مشتمل است بر یک شعبه ثبت که درتحت اداره یک نفر رئیس شعبه توسط مامورین متخصص این کار (مباشرین ثبت) اداره می‌شد و یک شعبه ضبط؛ وزارت عدلیه می‌تواند در نقاطی که مقتضی بداند برای ثبت و ضبط یک شعبه تاسیس نماید.( ماده ۵ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۱ حمل ۱۳۰۲ خورشیدی)
در تاریخ ۱۱مهر۱۳۰۸خورشیدی وباتصویب قانون جدیدثبت اسناد و املاک تعریفی نو از تشکیلات اداری ثبت به میان می آید:
ماده ۱این قانون می گوید: در هر حوزه ابتدایی به اقتضاء اهمیت محل یک اداره یا دائره ثبت اسناد و املاک تاسیس می‌شود و ممکن است ادارات یا دوایر مزبور دارای شعبی باشند.
یادآوری می شود که تشکیلات ثبت اسنادمدتهاست در قالب این تعریف باقی مانده است.
این قانون که در۲۷ماده وضع شده بود پس از۴ماه حیات  بالاخره به موجب بند ۹ماده ۲۵۵قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۱بهمن ۱۳۰۸منسوخ اعلام گردید.
قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۱بهمن ۱۳۰۸با ۲۵۵ماده دربین همه قوانین موضوعه از جامعیت خاصی برخوردار است.
اما قانون مذکور نیزبیش از ۲۵ماه دوام نیاورده وجای خود را به قانون ۱۴۲ماده ای کنونی مصوب ۲۶اسفند ۱۳۱۰سپرده وبه صراحت ماده ۱۴۲ منسوخ گردید.
ماده ۱ قانون ثبت اسناد واملاک مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۱۰ درمورد تشکیلات اداری ثبت می گوید:
درهرحوزه ابتدایی به اقتضاء اهمیت محل یک اداره یا دایره ثبت اسنادواملاک تاسیس می شود،ممکن است هراداره یا دائره ثبت دارای شعبی باشد.
امروزه ادارات ثبت بنا به مقتضیات جغرافیایی و جمعیتی به نواحی متعدد تقسیم گردیده است.