نمایش و جستجوی تک واژه ای قوانین

برای جستجوی با کیفیت کلیدواژه های خاص بهتر است کلمه حقوقی را دقیق تایپ کنید.

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post

احکام غیرقابل تجدیدنظر

احکام مفصلت الذیل قابل استیناف نیستند:
ا-احکامی که از محاکم ابتدایی استینافا صادر شده (نسبت به احکام محاکم صلحیه).

۲- احکام غیر قطعی محاکم ابتدایی که به واسطه انقضای موعد استیناف قطعی شده اند.
۳- احکام محاکم ابتدایی که بر طبق احکام عدول مجتهدین جامع الشرایط کتبا صادر شده است.
۴-احکامی که بر طبق حکم حکم یا مصدقین صادر شده است که متداعیین به موجب سنددرتعیین آنان تراضی کرده رای آنان قاطع دعوی دانسته اند.
۵-درصورتی که متداعیین به موجب سند تراضی کرده باشندکه به دعاوی آنان فقط یک دفعه رسیدگی وبه طورقطعی حکم صادرشود.
۶- احکام مستند به اقرار اسناد یا صورت مجلس در دو مورد مذکور فقره چهارم و پنجم باید به امضای اصحاب دعوا ممهور و ممضی باشد.(ماده۴۸۵قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)
دعوایی که غیر قابل استیناف است در صورتی که متداعیین هم به استیناف آن راضی باشند و در حکم محکمه ابتدایی هم ذکر نشده باشد که آن حکم به طور قطعی صادر شده است استیناف نمی شود حتی اگر اتفاقا در آن حکم قید شده باشد که استیناف آن ممکن است باز آن حکم را استیناف نمی توان نمود.(ماده ۴۸۶قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)
اگر دعوا را جهات عدیده باشد ممکن نیست یکی از آن جهات را تقریبا استیناف نمود ولی ممکن است قرارهایی را که قبل از صدور حکم یا با حکم داده می شود در مواردی که قانون اجازه داده است علیحده از حکم استیناف نمود رجوع به مواد ( ۱۶۲ ) و ( ۱۶۳ ) و ( ۳۶۹ ) و ( ۳۷۶ ) و ( ۴۱۸ ) (۴۲۶)و(۴۷۱)و(۴۸۴)و(۵۰۴). ماده ۴۸۷قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)