فرهنگ سورنی

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
elementor_font

مقررات حاکم بر احضاریه

مقررات حاکم بر احضاریه


احضار متداعیین به توسط احضاریه به عمل می آید و در احضار نامه نکات مفصله ذیل باید تصریح شود:
۱-اسم و شهرت و شغل و محل اقامت مدعی و مدعی علیه.
۲- موضوع ادعا.
۳-باید در کجا احضار شونده حاضر شود.
۴-تاریخ حضور (روز و ماه و سال)با تعیین ساعت در مواقع لازمه.
۵-اسم مامور احضار و یا اداره که احضار نامه را تبلیغ می‌کند.
۶-هرگاه احضار شونده حاضر نشود چه نتیجه ای برای او خواهد داشت.
در مورد دعوت مطلعین وسایر اشخاص تاریخ و محل دعوت و اینکه به تقاضای کی جهت دعوت چیست باید تصریح شود و مطلعین مجبور به حضور نیستند.
احضارنامه بایددونسخه باشدوهردونسخه راامین صلح امضاء می کند.( ماده۲۶قوانین اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)
موعد مقرر برای حضور مدعی علیه در محکمه نباید از تاریخ ابلاغ احضار نامه به مدعی علیه کمتر از یک روز باشد و نیز برای هر چهار فرسخ مسافت از اقامتگاه مدعی علیه تا محکمه بر مدت مزبور یک روز علاوه می‌شود.(ماده ۲۷ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)
احضار نامه به اشخاص لازم یا به توسط مامورین احضار یا پلیس محل و یا ضابط و کدخدا و غیر ابلاغ می شود. (ماده ۲۸ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)
احضاریه باید به خود احضار شونده ابلاغ شود و در صورتی که احضار شونده غایب باشد احضاریه را مأمور احضار به یکی از اهل خانه مدعی علیه یا به مباشر ملک و یا به یکی از همسایگان او در صورتی که ابلاغ احضاریه را برعهده بگیرند تسلیم نموده در نسخه دیگر رسید می گیرد.(ماده ۲۹ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)

درصورتی که هیچیک از اشخاص مذکور در ماده قبل نباشند مامور احضار یک نسخه احضاریه را در شهر به صاحب منصب یا کمیسری نظمیه و درده به کدخدا می سپارد و در نسخه دیگر رسید می‌گیرد.(ماده ۳۰ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)
مامور احضار درحین ابلاغ احضار نامه روی آن تاریخ ابلاغ را قید می‌کنند و در نسخه ی دیگر احضارنامه گیرنده آن باید رسید و تاریخ ابلاغ احضاریه را نوشته امضاء نمایدو آن نسخه ثانوی را مامور احضار به محکمه صلح تسلیم می‌کند.هرگاه گیرنده احضاریه نتواند یا نخواهد امضا بدهد بر روی هر دو نسخه صریحاً نوشته می‌شود احضاریه به کی و در چه تاریخ تسلیم شده و چرا امضا نشده است.(ماده ۳۱ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹ خورشیدی)
مامور احضار در موارد ذیل نمی‌تواند تبلیغ اظهارنامه نماید:
۱- به والدین و اجداد واحفاد خود.
۲-به اقربای خود تا درجه سوم و همچنین به مخدوم و خدمه سابق خود.(ماده ۳۲قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)

هرگاه مامور،محل اقامت احضارشده راپیدانکندیا محل معین نباشداحضارنامه توسط مطبوعات اعلام می شود.(ماده ۱۱۱ قوانین موقتی محاکمات جزایی مصوب۱۲۹۱/۵/۳۱ خورشیدی)

(موادقانون فوق طی ماده۱۸۰قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶/۸/۱ وبقیه موادبا ماده۷۸۹قانون آیین دادرسی مدنی مصوب۱۳۱۸/۸/۱ خورشیدی منسوخ گردیده)

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
elementor_font