فرهنگ سورنی

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
elementor_font

احاله دعوای جزایی

احاله دعوای جزایی

احاله دعوای جزایی از محکمه به محکمه از حوزه به حوزه دیگر باید به اجازه محکمه عالی محکمه ای که از حیث درجه بالاتر است باشد و استدعای احاله یا توسط محکمه تالی که مشغول رسیدگی به امری است به عمل می آید یا به تکلیف مدعی العموم محکمه مذکوره. (ماده ۲۰۵ قانون اصول محاکمات جزایی مصوب۱۲۹۱/۵/۳۱ خورشیدی)

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
elementor_font