غ

رسیدگی به جرم غیربالغ

هرگاه شخصی غیر بالغ مرتکب جنایت شود در محکمه جنحه به آن جنایت رسیدگی خواهد شد و اگر شخص بالغی در آن جنایت شرکت داشته باشد رسیدگی به محکمه جنایی راجع است.(ماده ۱۹۰ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۳۱ مرداد ۱۲۹۱ خورشیدی)