جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
elementor_font

نشراکاذیب

نشراکاذیب

نطق و قرائت لوایح و روزنامجات و دیگر مطبوعات در محافل عمومی یا نصب آن مطبوعات یا مکتوبات به در و دیوار و عرضه آنها بر انظار خلق به هر وسیله که بوده باشد مادامی که در آنها ترغیب و تشویق و تهییج خلق به ارتکاب جنحه و جنایات شده باشد اعم از این که منشاء اثر بشود یا نشود مستوجب سیاست(مجازات)مرتکب خواهد بود و به تشخیص حکومت عرفیه در محاکم عرفیه از دو ماه تا دو سال حبس خواهد شد.( ماده ۲۶ قانون مطبوعات مصوب ۱۲۸۶/۱۱/۱۷)
تحریص و تهییج به سرقت و قتل و نهب و غارت یا تضعیف قدرت مملکتی در خارجه اعم از اینکه موثر شود یا نشود یک سال الی پنج سال حبس و سیاست(مجازات) خواهد داشت.( ماده ۲۷ قانون مطبوعات مصوب۱۲۸۶/۱۱/۱۷)
سیاست اشخاصی که با انتشار اوراق و غیره باعث سلب امنیت و اختلال آسایش عمومی و انتظام داخلی شوند همچنان اشخاصی که از مرتکبین قتل و غارت و منشاین فتنه و آشوب توقیر و تمجید کنند همان است که در مواد ۲۷و ۲۶ مذکور شد.(ماده۲۸قانون مطبوعات مصوب ۱۲۸۶/۱۱/۱۷)

ترغیب وتشویق وتهییج اهل نظام به نافرمانی وعدم انقیاداحکام نظامی درحکم ماده ۲۷است.(ماده۲۹قانون مطبوعات مصوب۱۲۸۶/۱۱/۱۷)
مرتکبین منهیات مذکوردرمواد۲۶الی ۲۹ به حکم التزام شرعی ازده تومان الی هزارتومان مجانی دادنی خواهدبود.(ماده۳۰قانون مطبوعات مصوب۱۲۸۶/۱۱/۱۷)

جعل اخبار و مقالات فتنه انگیز و انتشار آن ها و نسبت آنها به کسی به دروغ ممنوع است مدیر روزنامه و معاونین او در تخلف از این ماده به التزام شرعی ۵ تومان الی صد تومان دادنی خواهند بود یا آنکه از یک ماه الی یک سال حبس خواهند شد.( ماده ۳۲ قانون مطبوعات مصوب ۱۲۸۶/۱۱/۱۷ خورشیدی)

(مواداین قانون با ماده۴۵ لایحه قانونی مطبوعات مصوب ۱۳۳۱/۱۵/۱۱ نخست وزیر و ماده ۴۱لایحه قانونی مطبوعات مصوب۱۳۳۴/۵/۸ خورشیدی منسوخ گردیده)

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
elementor_font