جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
elementor_font

مقررات حاکم برمالیات

مقررات حاکم برمالیات

هیچ قسم مالیات برقرار نمی شود مگر به حکم قانون.( اصل ۹۴ متمم قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵ خورشیدی)
مواردی را که از دادن مالیات معاف توانند شد قانون مشخص خواهد نمود. (اصل ۹۵ متمم قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵)
خورشیدی)
میزان مالیات را همه ساله مجلس شورای ملی به اکثریت تصویب و معین خواهد نمود (اصل ۹۶ متمم قانون اساسی مصوب
۱۲۸۵ خورشیدی)
در مواد مالیات هیچ تفاوت و امتیازی فی مابین افراد ملت گذارده خواهد شد (اصل ۹۷ متمم قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵
خورشیدی)
تخفیف و معافیت از مالیات منوط به قانون مخصوص است. (اصل ۹۶ متمم قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵ خورشیدی)
غیر از مواقعی که قانون صراحتا مستثنی می دارد به هیچ عنوان از اهالی چیزی مطالبه نمی شود مگر به اسم مالیات
مملکتی و ایالتی و ولایتی و بلدی. (اصل ۹۹ متمم قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵ خورشیدی)

فقره اول :
مالیات هایی که برای مصارف بلدیه در بلاد ایران هر ماه از وسایط نقلیه دریافت خواهد شد به قرار ذیل است:
۱- درشکه مطلقا ۱۲ قرآن
۲-کالسکه و لاندو مطلقا ۱۵قران
۳-چهار چرخه بارکش۴ قران
۴- دوچرخه بارکش دو قرآن و دهشایی.
۵ -دلیجان امینبوس ۱۵قران.
۶-چرخ های دستی سیارمخصوص کسب ۱ قران.
۷-اتومبیل ۵تومان.
۸-واگن اتومبیل هریکی سه تومان.
۹-گاری یک تومان.
۱۰-دوچرخه سواری ۵قران.
۱۱-ولوسپید دوقران.
۱۲-ولوسپی بخاری(موتورسیکل)۵قران.
۱۳-اسب وقاطر و شتراعم ازاسب کالسکه ودرشکه وگاری وسواری یاباری دوقران.
۱۴-الاغ سواری ۱قران.
۱۵-الاغ باری ده شاهی.
۱۶-گاو عرابه کش یک قران.
فقره ثانی:
مالیات هایی که برای مصارف مزبوره ازوسایط نقلیه که ازخارج ، داخل شهرمی شوددرهردفعه ورود دریافت خواهد شد به قرارذیل است:
۱-ازهرگاری بدون ملاحظه عده اسب ۴قران .
۲-دوچرخه بارکش بدون ملاحظه عده اسب یک قران.
۳-چهارچرخه بارکش بدون ملاحظه عده اسب دوقران.
۴-کالطکه ودرشکه بدون ملاحظه عده اسب سه قران.
۵-اتومبیل یک قران.
۶-واگن اتومبیل شش قران.
۷-دلیجان ۴قران.
۸-گاو بارکش و الاغ سه شاهی قاطرواسب ویابو ۵شاهی شترشش شاهی.(ماده ۱ قانون مالیات بلدی بر وسایط نقلیه مصوب ۱۲۸۸/۱۲/۲۵)

وسایط نقلیه که ازمالیات معافند به قرارذیل است:
۱-وسایط نقلیه مخصوص سلطنت ودولت.
۲-وسایط نقلیه مخصوص مامورین سیاسی دول خارجه.
۳-وسایل نقلیه عسکریه ازهرقبیل.
۴-وسایط نقلیه متعلقه به خدمات صحیه.
۵-وسایط نقلیه مخصوص به خدمات بلدیه.(ماده ۸قانون مالیات بلدی بروسایط نقلیه مصوب۱۲۸۸/۱۲/۲۵)
(قانون فوق با ماده۴قانون مالیات راه والغا عوارض ومالیات های بلدی مصوب۱۳۰۴/۱۱/۱۹ و ماده ۷قانون اصلاح قانون مالیات راه مصوب ۱۳۱۱/۶/۸ خورشیدی منسوخ گردیده)

هیچ مالیاتی وضع و دریافت نمی‌شود مگر اینکه مجلس شورای ملی آن را تصویب و اعلیحضرت همایونی امضا کرده باشد هیچگونه مالیات مملکتی و عایدات دولتی دریافت نمی‌شود مگر به دستیاری مباشری و تحصیلداران خزانه دولتی و موافق عنوانی که قانونا مقرر شده باشد.(ماده ۱۱ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۲۸۹/۱۱/۳۰خورشیدی)
جز مالیات هایی که به موجب قانون سالیانه بودجه تصویب می‌شود اخذ هرگونه مالیات دولتی دیگر به هر اسم و رسم که باشد ممنوع است عمالی که امر به اخذ این قبیل مالیات‌های ممنوعه بدهند و اشخاصی که فهرست و تعرفه و اسناد آن را بسازند و کسانی که متصدی وصول آن بشوند در شمار سارقین اموال دولت محسوب شده و از طرف دولت قانونا تعقیب و مجازات خواهند شد.(ماده۱۲قانون محاسبات عمومی مصوب۱۲۸۹/۱۱/۳۰)

موادقانون فوق با ماده۵۳قانون محاسبات عمومی مصوب۱۳۱۲/۱۲/۱۰ خورشیدی نسخ گردیده)

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
elementor_font