جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
elementor_font

لایحه چیست؟

لایحه چیست؟

لوایح لازمه را در ایجاد قانونی یا تغییر و تکمیل و نسخ قوانین موجوده مجلس شورای ملی در موقع لزوم حاضر می نماید که با تصویب مجلس سنا به صحه همایونی رسانده و به موقع اجرا گذارده شود (اصل هفدهم قانون اساسی مصوب دیماه ۱۲۸۵)
قوانین جدید که محل حاجت باشد در وزارتخانه‌های مسئول ، انشاء و تنقیح یافته به توسط وزرای مسئول یا از طرف صدر اعظم به مجلس شورای ملی اظهار خواهد شد و پس از تصویب مجلس به صحه همایونی موشح گشته به موقع اجرا گذاشته می شود( اصل ۳۳اولین قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵)

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
elementor_font