جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
elementor_font

اقراریکی ازشرکاء

اقراریکی ازشرکاء

اقرار یکی از شرکاء در امری، فقط درباره اقرارکننده معتبر است و ضرر متوجه سایر شرکاء نمی‌شود مگر اینکه به وجهی شرعی ملزم باشد.(ماده ۷۸ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)

اقرار یکی از شرکا دلیل است فقط نسبت به شخصی که اقرار کرده وشامل سایر شرکاء نمی‌شود مگر اینکه به وجهی شرعی ملزم باشند.(ماده ۳۰۳ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
elementor_font