جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
elementor_font

تشکیلات اداره ثبت

تشکیلات اداره ثبت


اداره ثبت اسناد عبارت است از دایره ثبت اسناد و دفتر راکد کل. (ماده۱قانون ثبت اسنادمصوب ۱۲۹۰/۲/۱۹خورشیدی)
دایره ثبت اسناد در حوزه‌های محاکم ابتدایی که قانونا تاسیس شده است تشکیل می‌شود دایره مذکور مرکب است از :

اولاً از مباشرین ثبت اسناد در محل‌هایی که یا مقر محکمه ابتدایی است و یا در حوزه محکمه مذکوره واقع است معین می شوند.

ثانیااز یک دفتر راکد که در تحت ریاست یک نفر مدیر در نزد محکمه ابتدایی تاسیس می‌شود.(ماده ۲ قانون ثبت اسنادمصوب۱۲۹۰/۲/۱۹خورشیدی)

دفترراکد کل که درتحت ریاست یک نفر دفتردارکل است درمرکزدرتحت اداره وزارت عدلیه تاسیس می شود.(ماده ۳ قانون ثبت اسناد مصوب ۱۲۹۰/۲/۱۹)

( قانون ثبت فوق باماده واحده قانون نسخ قانون ثبت اسنادمصوب۱۳۰۲/۱/۲۸ خورشیدی نسخ شده است.)

دوایر ثبت اسنادواملاک برای دو مقصودتشکیل می شود:اول ثبت املاک تااینکه مالکیت مالکین وحقوق ذوی الحقوق نسبت به آنها رسما تعیین ومحفوظ گردد.دوم ثبت اسنادبرای این که رسما دارای اعتبار شود.(ماده یک قانون ثبت اسناد واملاک مصوب ۲۱حمل ۱۳۰۲ خورشیدی)

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
elementor_font