فرهنگ سورنی

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
elementor_font

گواهی خلاف واقع پزشک به جهت معافیت ازسربازی

گواهی خلاف واقع پزشک به جهت معافیت ازسربازی

هرگاه طبیب یا جراحی برای معاف نمودن یک نفر از خدمت نظامی تصدیقی بر خلاف حقیقت دهد در صورتی که نظامی باشد به مجازات مذکور در ماده (۲۷۰ )قانون محاکمات نظامی و در صورتی که غیر نظامی باشد به مجازات در ماده( ۱۱۰ )قانون مجازات عمومی محکوم خواهد شد.
هرگاه مامورین مذکور در فوق برای دادن تصدیق مرتکب ارتشاء شوند به مجازات مرتشی محکوم خواهند شد ولو اینکه تصدیق موافق واقع داده شده باشد. (ماده ۴ قانون مجازات مجرمین در امور نظام وظیفه مصوب ۲۳ مردادماه ۱۳۱۰ خورشیدی کمیسیون قوانین عدلیه)

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
elementor_font