نمایش و جستجوی تک واژه ای قوانین

برای جستجوی با کیفیت کلیدواژه های خاص بهتر است کلمه حقوقی را دقیق تایپ کنید.

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post

زندان

اجازه نامه ملاقات بامحبوسین باید ازطرف رئیس محبس صادر شود و مشارالیه می تواند در صورتی که مقتضی بداند از دادن اجازه ملاقات امتناع کند ولی زوج یا زوجه و  ابوین و اولاد محبوس حق دارند که لااقل ماهی یک مرتبه با محبوس ملاقات کنند ترتیب این ملاقات به موجب نظامنامه علیحده معین خواهد شد که رئیس کل تشکیلات نظمیه تهیه کرده و به موقع اجراء میگذارد.(ماده۱۶نظامنامه محابس وتوقیف گاهها ازسری نظامنامه های منتشره درمجله رسمی ازاول خرداد الی آخراسفند۱۳۰۷ خورشیدی)
اجازه نامه ملاقات با مظنونین یا متهمین باید از طرف مستنطقی که مامور تحقیقات است صادر شود ولی در مورد جرایم مشهوده مظنونین یا متهمین که مستنطق قرار مجرمیت آنها صادر کرده است اجازه نامه مزبور باید حسب المورد از طرف مدعی العموم بدایت یا استیناف صادر شود.(ماده۱۷نظامنامه محابس وتوقیف گاههاازسری نظامنامه های منتشره درمجله رسمی ازاول خرداد الی آخراسفند۱۳۰۷ خورشیدی)
مستنطق یا مدعی العموم می تواند در صورتی که ملاقات با مظنونین یا متهمین را مخالف با حسن جریان استنطاق یا محاکمه بداند از دادن اجازه ملاقات امتناع کند ولی به مجرد شروع به محاکمه وکیل مدافع شخص توقیف شده حق خواهد داشت که با او ملاقات نماید و هیچ یک از مامورین اعم از اداری یا قضایی نمی‌تواند به هیچ وجه از این ملاقات جلوگیری کنند.(ماده۱۸نظامنامه محابس وتوقیف گاههاازسری نظامنامه های منتشره درمجله رسمی ازاول خرداد الی آخراسفند۱۳۰۷ خورشیدی)
در تمام مواردی که شخص خارج محکوم با مدعی ملاقات میکند حضور یک نفر مستحفظ  محبس لازم است و صحبت باید با صدای بلند و بدون نجوی به عمل آید و اگر مستحفظ تصور نماید که موضوع صحبت ممکن است به انتظام محبس یا به جریان تحقیقات خللی وارد آورد فوراً به ملاقات خاتمه دهد.(ماده۱۹ظامنامه محابس وتوقیف گاههاازسری نظامنامه های منتشره درمجله رسمی ازاول خرداد الی آخراسفند۱۳۰۷ خورشیدی)
ملاقات مستنطق و مدعی العموم باید در هر موردی تقاضا نمایند بدون حضور مستحفظ به عمل آید(ماده۲۰ظامنامه محابس وتوقیف گاههاازسری نظامنامه های منتشره درمجله رسمی ازاول خرداد الی آخراسفند۱۳۰۷ خورشیدی)