فرهنگ سورنی

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
elementor_font

مجازات های اداری

مجازات های اداری

مجازات‌های اداری به قرار ذیل است:
۱-اخطار کتبی بدون درج در ورقه خدمت.
۲-توبیخ کتبی با درج در ورقه.
۳-کسر مقرری ماهیانه تا یک ثلث از یک ماه تا ۶ ماه.
۴-انفصال موقت از سه ماه تا یک سال.
۵-تنزل مقام یک درجه یا زیادتر.
۶-انفصال دائم از وزارتخانه ذیمدخل.
۷-انفصال دائم از خدمات دولتی.(ماده ۳۸ قانون استخدام کشوری مصوب ۲۲ آذر ۱۳۰۱ خورشیدی)

در صورت محکومیت به مجازات‌های مندرج در فقرات ۴ و ۵ و ۶ و ۷ ماده ۳۸ محکوم علیه حق دارد از تاریخ ابلاغ حکم دو هفته از مجلس تحقیق و محاکمه اداری کتباً تقاضای تجدید نظر نماید در این صورت با رعایت مفاد ماده ۳۲ سه عضو دیگر با دو نفر از اعضای هیئت حاکمه سابق برای تجدید نظر معین شده حکم این هیئت حتمی الاجرا خواهد بود.(ماده۳۳ قانون استخدام کشوری مصوب ۲۲آذر۱۳۰۱ خورشیدی)

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
elementor_font