نمایش و جستجوی تک واژه ای قوانین

برای جستجوی با کیفیت کلیدواژه های خاص بهتر است کلمه حقوقی را دقیق تایپ کنید.

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post

تعیین قیم اتفاقی در امور کیفری

درمواردی که تعقیب جرم موقوف به شکایت ازمتضررجرم است اگرمتضررازجرم صغیرباشدو ولی یا قیم نداردمدعی العموم مکلف است موافق قانون برای صغیرقیم معین کندوهرگاه تعیین قیم موجب فوت وقت یا توجه ضرروزیان نسبت به صغیرباشدتاتعیین قیم مدعی العموم موقتا کسی را به عنوان قیم اتفاقی تعیین می نمایدودرموقع ضرورت قبل ازتعیین قیم اقدامات فوری راکه برای حفظ آثارودلائل جرم وتعقیب آن لازم است دستور می دهدولی ادامه تعقیب منوط است به اینکه قیم مصلحت صغیررادرتعقیب امر تشخیص کندوشکایت نماید.درمواردی که صغیرولی یا قیم داردو ولی یا قیم او شخصا مرتکب عمل شده ویا مداخله درجرم داشته وموافق قانون مدنی قیم اتفاقی هنوز معین نشده است نیز به همین ترتیب عمل خواهدشدواگر قیم اتفاقی تعیین شده وظیفه اقدام برعهده اوست.(قانون راجع به تعیین قیم اتفاقی مصوب ۱۳۱۶/۲/۲۶ خورشیدی)