فرهنگ سورنی

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
elementor_font

قلمرومکانی حاکمیت قوانین جزایی ایران

قلمرومکانی حاکمیت قوانین جزایی ایران

قوانین جزایی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم می‌شوند اعمال می شود مگر آنکه موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد. (ماده ۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲۳۰)
هرگاه قسمتی از جرم یا نتیجه آن در قلمرو حاکمیت ایران واقع شود درحکم جرم واقع شده در جمهوری اسلامی ایران است.(ماده ۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۳۰)

هرگاه شخص غیر ایرانی در خارج از ایران علیه شخصی ایرانی یا علیه کشور ایران مرتکب جرمی به جز جرایم مذکور در مواد قبل شود و در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران به جرم او رسیدگی می شود مشروط بر اینکه :
الف- متهم در جرایم موجب تعزیر در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت مجازات، کلاً یا بعضاً درباره او اجرا نشده باشد.
ب- رفتار ارتکابی در جرائم موجب تعزیر به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران و قانون محل وقوع، جرم باشد.( ماده ۸ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲/۲/۳۰)

مرتکب جرایمی که به موجب قانون خاص یاعهدنامه ها ومقررات بین المللی درهرکشوری یافت شوددرهمان کشور محاکمه میشود،اگردرایران یافت شودطبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران محاکمه ومجازات می گردد.(ماده ۹ قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۲/۲/۳۰)

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
elementor_font