فرهنگ سورنی

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
elementor_font

مجازات فریب در ازدواج

مجازات فریب در ازدواج

هر یک از زن و شوهری که قبل از عقد طرف خود را فریبی داده که بدون آن فریب  مزاوجت صورت نمی گرفت به شش ماه تا دو سال حبس تادیبی محکوم خواهد شد. (ماده ۵ قانون راجع به ازدواج مصوب ۲۳ مرداد ماه ۱۳۱۰ خورشیدی کمیسیون قوانین عدلیه)
هر مردی مکلف است در موقع ازدواج به زن و عاقد صریحا اطلاع دهد که زن دیگر دارد یا نه این نکته در قباله مزاوجت قید می‌شود.
مردی که در موقع ازدواج برخلاف واقع خود رابی زن قلمداد کرده و از این حیث زن را فریب دهد به مجازات فوق محکوم خواهد گردید. (ماده ۶۶ قانون راجع به ازدواج مصوبه ۲۳ مرداد۱۳۱۰ خورشیدی کمیسیون قوانین عدلیه)
تعقیب جزایی در مورد دو ماده فوق بسته به شکایت زن یا مردی است که طرف او را فریب داده است و هرگاه قبل از صدور حکم قطعی مدعی خصوصی شکایت خود را مسترد داشت تعقیب جزایی موقوف خواهد شد.( ماده ۷ قانون راجع به ازدواج مصوب ۲۳ مرداد ماه ۱۳۱۰ خورشیدی کمیسیون قوانین عدلیه)

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
elementor_font