فرهنگ سورنی

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
elementor_font

صلح دعوا

صلح دعوا


درهرمرحله ازمراحل وهردوره ای ازادوارمحاکمه حقوقی، طرفین می توانندبه محکمه اعلام نمایندکه می خواهند منازعه خودرابه صلح تمام نمایند.(ماده۷۵۰ قانون اصول محاکم حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)
درصورتی که درمحاکمه مدعی یا مدعی علیه متعدد باشندهرکدام ازآنان می توانندعلیحده از سایرین با طرف یا اشخاصی که طرف هستندصلح نمایند.(ماده۷۵۱ قانون اصول محاکم حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)
هرگاه صلح طرفین صورت نگیردگذشت هایی که طرفین هنگام تراضی به صلح به همدیگرکرده اندلازم الرعایه نیست.(ماده۷۵۵ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)
اموری که به صلح می گذرد به کلی قطع وتمام شده محسوب است وطرفین و وراث و قائم مقام آنان دیگربه هیچ وجه نمی توانندامورمزبوره راازسربگیرند.(ماده۷۵۶قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب۱۲۹۰/۸/۲۹خورشیدی)

(موادقانون فوق طی ماده۱۸۰قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶/۸/۱ وبقیه موادبا ماده۷۸۹قانون آیین دادرسی مدنی مصوب۱۳۱۸/۸/۱ خورشیدی منسوخ گردیده)

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
elementor_font