فرهنگ سورنی

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
elementor_font

مقررات حاکم برشهوددردفاتراسناد

مقررات حاکم برشهوددردفاتراسناد

درتنظیم اسنادرسمی :شهود باید از اشخاص بالغ و معروف و موثق باشد علاوه بر این تصدیق نامه هویت خود را که به امضای کمیسر پلیس یا مدعی العموم رسیده باشد ارائه دهند.(ماده ۸۲ قانون ثبت اسناد مصوب ۲۱ حمل ۱۳۰۲ خورشیدی)
شهادت شهودی که دارای صفات ذیل باشند پذیرفته نخواهد شد:
اولاً- کوریا گنگ یا کر یا دیوانه یا غیر بالغ.
ثانیا- اشخاص ذینفع در معامله.
ثالثا- خدمه مباشرین و خدمه سایر اعضاء ثبت اسناد و املاک.
را بعا- اقارب اصحاب معامله تا درجه چهارم و همچنین خدمه اصحاب معامله.
خامسا- اشخاصی که به واسطه ارتکاب به جنایت محکوم شده اند.
سادسا- اشخاصی که از حقوق اجتماعی محروم شده‌اند.
سابعا- اشخاصی که معروف به فساد عقیده و متجاهر به فسق باشند.(ماده ۸۳ قانون ثبت اسناد مصوب ۲۱ حمل ۱۳۰۲ خورشیدی)

(قانون ثبت اسناد فوق با ماده۲۵۵ قانون ثبت اسنادواملاک مصوب ۱۳۰۸/۱۱/۲۱ منسوخ گردیده است)

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
elementor_font