فرهنگ سورنی

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
elementor_font

ممنوعیت تشکیل شرکت بدون تصویب مجلس

ممنوعیت تشکیل شرکت بدون تصویب مجلس

بدون تصویب مجلس شورای ملی امتیاز تشکیل کمپانی و شرکت‌های عمومی از هرقبیل و به هر عنوان از طرف دولت داده نخواهد شد( اصل بیست و سوم قانون اساسی مصوب دیماه۱۲۸۵ خورشیدی)

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
elementor_font