فرهنگ سورنی

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
elementor_font

دفترراکدچیست؟

دفترراکدچیست؟


دفتر راکد که در تحت نظارت مدیر ثبت است در نزد هر محکمه ابتدایی تاسیس می شود و مقصود از تاسیس آن حفظ نسخه از دفاتر فهرست و نمونه نقش مهر و امضا های مباشرین ثبت و اسناد و اوراق راجع به دایره ثبت اسناد است (ماده ۲۶ قانون ثبت اسناد مصوب ۱۲۹۰/۲/۱۹خورشیدی)
مقصود از تاسیس دفتر کل حفظ دفتر مذکور در ماده ۲۳ و نمونه امضا ها و نقش مهر مباشرین ثبت و نمونه امضای مدیران ثبت و نقش مهر دفاتر راکداست.( ماده ۳۲ قانون ثبت اسناد مصوب ۱۲۹۰/۲/۱۹خورشیدی)

( قانون ثبت فوق باماده واحده قانون نسخ قانون ثبت اسنادمصوب۱۳۰۲/۱/۲۸ خورشیدی نسخ شده است.)

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
elementor_font