فرهنگ سورنی

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
elementor_font

دارالتادیب کجاست؟

دارالتادیب کجاست؟

مظنونین یا محکومین که سن آنها بیش از ۱۵ سال تمام بوده ولی به ۱۸ سال تمام نرسیده باشد در دارالتادیب توقیف یا حبس خواهند شد.(ماده۲۲نظامنامه محابس وتوقیف گاههاازسری نظامنامه های منتشره درمجله رسمی ازاول خرداد الی آخراسفند۱۳۰۷ خورشیدی)

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
elementor_font