فرهنگ سورنی

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
elementor_font

مقررات حاکم برحکومت نظامی

مقررات حاکم برحکومت نظامی

از وقتی که اعلام حکومت نظامی شود اموری که راجع به امنیت و آسایش عمومی است با تصویب هیئت وزرا به توسط وزارت جنگ اجرا خواهد شد.(ماده یک قانون حکومت نظامی مصوب۱۲۹۰/۴/۱۴خورشیدی)

حکومت نظامی شامل نقاط خواهد شد که دولت در آن نقاط اعلان حکومت نظامی را لازم بداند (ماده الحاقیه دوم قانون حکومت نظامی مصوب۱۲۹۰/۴/۱۴ خورشیدی)

اجتماعات و انجمن‌ها در مدت حکومت نظامی باید به کلی موقوف و متروک باشد اگر اجتماعی منعقد شود به مجرد اخطار اولی پلیس باید متفرق شوند و در صورت مقاومت یا مخالفت، مقاوم یا مخالف جلب و به محکمه نظامی و محکوم به مجازات خواهد شد هر گاه اجتماعات مزبوره کلاً یا بعضاً مسلح باشد مقارن همان اخطار اولی حاملین اسلحه توقیف و موافق حکم محکمه نظامی مجازات می شوند. (ماده ۱۰ قانون حکومت نظامی مصوب ۱۲۹۰/۳/۱۴خورشیدی)

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
elementor_font