فرهنگ سورنی

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
elementor_font

حبس

حبس

درخصوص این واژه به کلمه زندان مراجعه شود.(نویسنده)

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
elementor_font