فرهنگ سورنی

جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
elementor_font

جلب متهم

جلب متهم

جلب متهم به موجب ورقه جلب به عمل می آید ورقه جلب که مضمونش مضمون ورقه احضار است باید به متهم ابلاغ شود.(ماده ۱۱۶ قوانین موقتی اصول محاکمات جزایی مصوب ۱۲۹۱/۵/۳۱ خورشیدی)
جلب متهم به استثنای موارد فوری درروز به عمل می آید. (ماده ۱۱۸ قوانین موقتی محاکمات جزایی مصوب ۱۲۹۱/۵/۳۱ خورشیدی)
مستنطق نباید کسی را احضار یا جلب کند مگر دلایل کافی برای احضار یا جلب دردست داشته باشد.(ماده ۱۲۱ قوانین موقتی محاکمات جزایی مصوب ۱۲۹۱/۵/۳۱خورشیدی)


جستجوی بیشتر..

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
elementor_library
elementor_font